Tags Posts tagged with "springforum"

springforum

0 172

De KNHS is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het springforum. De afgelopen zes jaar vervulde Joffra Schaap – Greve deze rol.

Kennis

In 2014 introduceerde de KNHS verschillende discipline fora. Schaap –Greve vertelt over het forum ”Er is een ongekende hoeveelheid kennis en energie bij alle leden van het springforum. Bovendien besteden zij er veel vrije tijd aan. Het voorzitterschap is echt een leuke functie die ik met veel plezier vervuld heb. Ik heb er nu twee termijnen opzitten en vind dat het tijd is voor iets nieuws. Ik wil zeker een bijdrage blijven leveren aan de paardensport, maar nu op een andere manier. Hoe weet ik nog niet precies, maar er komt zeker iets op mijn pad.”

De KNHS is Schaap – Grave zeer veel dank verschuldigd voor haar inzet en gaat nu op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het KNHS Springforum.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 167

Op 4 april 2016 stond de vergadering van het KNHS springforum vooral in het teken van het kampioenschapsreglement voor de Hippiade 2016, de stijlbeoordeling bij het springen en het uitschrijven van de nieuwe klasse BB door wedstrijdorganisaties. Andere onderwerpen die aan bod kwamen zijn de startgerechtigdheid van 3/4*** eventingruiters in de klasse B, het gebruik van de bodybandage, doorrijden na een val in het parcours en het afnemen van de helm tijdens een ereronde.

Meest opvallende wijzigingen:
* het aantal paarden waarmee een deelnemer op een kampioenschap mag starten, is vrij. Indien een kring/regio dit aantal wil beperken, dan moet dat in het vraagprogramma aangegeven worden.
* het streven is om op iedere wedstrijd een BB-rubriek uit te schrijven. Nu is dat op ongeveer 80% van de wedstrijden het geval.
* een drie- of viersterren eventingruiter mag niet meer voor de prijzen deelnemen aan een B-springrubriek.
* de helm afnemen tijdens de ereronde mag niet meer.

Lees het volledige verslag van het Springforum (4 april 2016) hier.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 140
springen algemeen

Het springforum kwam op woensdag 17 februari 2016 voor de eerste keer in 2016 bij elkaar. De bijeenkomst was geen reguliere vergadering, maar een themabijeenkomst met als onderwerp “deregulering”. Voorafgaand is kort stil gestaan bij een aantal actuele onderwerpen.

Verslag bijeenkomsten parcoursbouwers en update opleiding parcoursbouwers
In het forum is verslag gedaan door de voorzitter van de Vereniging van Parcoursbouwers van de 3 bijeenkomsten die in Asten, Beilen en Bunschoten zijn gehouden voor parcoursbouwers. De bedoeling was om praktische tips voor goede parcoursbouw te delen. Ook zijn de reglementswijzigingen aan bod gekomen. In september komt de nieuwe opleiding voor parcoursbouwers. Deze wordt gegeven door de Verenging van Parcoursbouwers in opdracht van de KNHS. In vergelijking met het opleidingsprogramma van 3 jaar geleden is de opleiding langer met meer aandacht voor de praktijk (het bouwen zelf).

Stand van zaken nieuwe klasse BB
Per 1 april 2016 start de nieuwe klasse BB. In het forum is besproken welke (praktische) punten aandacht behoeven voor een succesvolle implementatie. Hierbij is meegedacht door alle betrokken partijen: wedstrijdsecretariaat, officials, wedstrijdorganisatie, ruiters, etc. Met de nieuwe klasse BB hoopt het springforum meer ruiters aan het springen krijgen (de klasse B wordt immers vaak als te hoog ervaren). Dit is in het belang voor de totale springsport, maar ook voor de wedstrijdorganisaties. Bij de communicatie over de nieuwe reglementen is inmiddels ook uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe klasse BB.

Selectie WK Jonge Springpaarden
Naast de selectie tijdens het KWPN-kampioenschap zal de KNHS een aparte selectiedag organiseren voor KNHS-leden met een paard behorende tot een stamboek dat niet in Nederland is gevestigd. De KNHS zal vervolgens ondersteuning aanbieden bij het aanvragen van een wildcard. Meer informatie over het selectietraject.

Deregulering
In het forum is lang gediscussieerd over deregulering (minder regels). Diverse manieren om deregulering vorm te geven zijn aan bod gekomen. Het springforum is voor deregulering, maar heeft aangegeven dat er geen overhaaste besluiten genomen moeten worden. Deregulering is geen doel op zich, maar moet de springsport eenvoudiger, begrijpelijker, leuker en toegankelijker maken.

Overige zaken

  • Bodybandage; aangezien men het in de diverse fora een verschillende mening had is het voorstel over de bodybandage ingetrokken en dus niet aan de Ledenraad voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de helmcamera en hartslagmeters. In 2016 blijft dit dus ongewijzigd en is de bodybandage bijvoorbeeld niet toegestaan.
  • Sponsbit: deze is toegestaan. In de reglementen staat immers dat een (toegestaan) bit omkleed mag zijn met kunststof of leer.
  • Kan een combinatie die flexibel in 2 klassen springt 1e en 2e worden als deze 2 klassen door geringe deelname samengevoegd worden? Antwoord: Ja, dat kan.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het springforum is op maandag 4 april 2016. Enkele agendapunten: BB-springen en kampioenschapsreglement Hippiade.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

 

0 272
springen wedstrijden paardensport

Het springforum kwam op maandag 23 november voor de vijfde keer in 2015 bij elkaar. De belangrijkste bespreekpunten waren de reglementswijzigingen die per 1 april 2016 ingaan en het project deregulering.

Deregulering

Het projectteam deregulering heeft veel onderzoek gedaan hoe de sport toegankelijker gemaakt kan worden. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van het vrijgeven van de wedstrijdtarievenlijst en de wedstrijdkalender? Ook kan er gedacht worden aan minder officials op een bepaald soort wedstrijden. En willen we van alle wedstrijden de resultaten registreren? Het springforum heeft over een aantal zaken discussie gevoerd en het advies gegeven om op bepaalde vlakken te blijven reguleren om de kwaliteit van de sport te beschermen. De adviezen van het forum worden meegenomen in het ledenberaad waar hierover gesproken wordt met afgevaardigden uit de regio’s.

Reglementswijzigingen

Er is in het springforum lang gediscussieerd over voorgestelde reglementswijzigingen. Het doel is om de reglementen eenvoudiger en korter te maken. De sport moet toegankelijker worden. Om deze reden is de klasse BB eenduidiger gemaakt en een officiële rubriek geworden waar men, zonder dat men een startpas hoeft te hebben toch voor de prijzen kan rijden. De wijzigingen voor wat betreft harnachement, hulpmiddelen en jonge paarden zijn in samenspraak met de Technische Commissie springen tot stand gekomen.

Springreglement

Een werkgroep heeft een uitgebreid document gemaakt waarbij de verschillen tussen het FEI springreglement en het KNHS springreglement in beeld zijn gebracht. Het springforum is volledig akkoord gegaan om de voorgestelde wijzigingen van de werkgroep over te nemen.

Het totale overzicht van de reglementswijzigingen  zal begin 2016 worden gepubliceerd op de website van de KNHS.

Overige zaken die in het springforum zijn besproken

Categorie 1 wedstrijdorganisaties hebben moeite met het vinden van juryleden. Na inventarisatie zal blijken of dit aanleiding is voor het opleiding van een nieuwe groep categorie 1 juryleden.

Er wordt een opleiding gestart voor parcoursbouwers springen. De inhoud van deze nieuwe opleiding zal in het volgende forum worden besproken.
Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst van het springforum op 23 november 2015.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 70

Het springforum, onder leiding van Joffra Schaap-Greve, kwam op maandag 14 september voor de vierde keer dit jaar bij elkaar. De belangrijkste bespreekpunten waren het kampioenschapsreglement voor de indoorkampioenschappen 2016, het opzetten van een kampioenschap voor jonge paarden en het benoemen van de speerpunten voor 2016.

Speerpunten 2016
Als speerpunten voor 2016 heeft het forum de volgende onderwerpen benoemd:
* Onderkant van de sport (BB uniformeren, wel/geen nieuwe klasse, rijstijl juryleden bijscholen)
* Opzetten van een jonge paarden competitie
* Deregulering

Ruiter- en instructeursopleidingen
Er is uitvoerig gesproken met de afdeling Opleidingen van de KNHS over de ruiter- en instructeursopleidingen die betrekking hebben op de springsport. De zorg van het springforum is met name de kwaliteit van de springinstructie en de kwaliteit van de springjuryleden die de B-rubrieken op stijl beoordelen.

Protocollen
In het B-springen halen de deelnemers hun stijlprotocollen vaak niet op. Dit heeft er toe geleid dat wedstrijdorganisaties deze nauwelijks meer gebruiken. Het springforum geeft er de voorkeur aan om bij deze rubrieken een deskundige in te zetten die een toelichting op de beoordeling geeft. Daarnaast stelt het forum vast dat er nog organisaties zijn die het oude protocol gebruiken. In het protocol staat bij het laatste cijfer “algemene indruk” terwijl dit “algehele verzorging” moet zijn. De laatste versie van concours 3.5 is voorzien van de juiste versie welke door wedstrijdorganisaties gedownload kan worden. Hierover moeten wedstrijdorganisaties op de hoogte gesteld worden.

BB-speciaal springen
Het BB-speciaal springen, wat al door veel regio’s met succes wordt georganiseerd zal geen toegangseis voor het springen worden in de plaats van de winstpunt in dressuur die een combinatie nu behaald moet hebben om deel te mogen nemen aan springwedstrijden. In de praktijk blijkt dat de organisatie niet haalbaar is voor ongeveer 200 nieuwe springruiters per jaar. Toch stimuleert het springforum om het BB-speciaal in clinic-vorm te blijven organiseren. Voor de beginnende springruiters is het immers enorm leerzaam.

Kampioenschapsreglement
Het springforum heeft het kampioenschapsreglement voor de indoorkampioenschappen goedgekeurd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
* De klasse B wordt een officieel onderdeel van het indoorkampioenschap.
* De regio’s mogen zelf in hun vraagprogramma opnemen met hoeveel paarden/pony’s een deelnemer op het regiokampioenschap mag starten.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het springforum wordt gehouden op 23 november. Dan zullen de reglementswijzigingen worden besproken met o.a. een analyse van de verschillen tussen het FEI-reglement en KNHS-reglement en eenduidige omschrijving van de voorwaarden/eisen van een categorie 1 springwedstrijd.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het springforum.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 171

Het springforum kwam op maandag 22 juni voor de derde keer in 2015 bij elkaar. Eén van de belangrijkste bespreekpunten betrof de inrichting van rubrieken voor jonge paarden en de regels voor het harnachement. Bij de discussie over deze onderwerpen was ook de Technische Commissie springen aanwezig. Een greep uit de belangrijkste punten:

Ponyrubrieken voor 18+ ruiters.
Het springforum volgt het advies welke uit de bijeenkomst met de ponystamboeken is gekomen. Er zullen geen speciale rubrieken voor deze groep komen maar ze kunnen wel in de klasse BB bij de paarden starten. De hoogte is dan maximaal 90 cm waarmee al grotendeels aan de behoefte is voldaan omdat er nauwelijks hoger wordt gesprongen door deze groep. Aan de ponystamboeken is gevraagd om hun achterban hierover te informeren.

Rubrieken onder de klasse B.
Het forum vindt dat de BB goede parcoursen zijn voor het opleiden van jonge paarden en wedstrijdorganisaties hier steeds naar terug zullen grijpen. Het forum stelt voor om een BB80 en een BB90 officiëler te maken. Geen startpas, geen registratie maar wel altijd opmaak van een klassement en prijzen. In de volgende vergadering komt er een concreet voorstel voor de reglementswijzigingen
Ook de vraag of het BB-speciaal als toelatings eis kan gelden in plaats van een winstpunt in dressuur moet nog nader onderzocht worden. Niet overal in het land is er belangstelling voor het BB-speciaal.

Het juiste bit?
Er is veel discussie tussen ruiters en officials of een bit wel of niet mag. Een tip aan de officials is om een kopie te maken van de lijst met toegestane bitten en de ruiters aan laten wijzen waar zijn bit staat. Als deze er niet tussen staat dan is het betreffende bit ook niet toegestaan.

Zorg over kwaliteit van rijden
Ook hebben het Springforum en de Technische Commissie springen beide de zorg uitgesproken over de kwaliteit van rijden in het land. Om internationaal onze goede positie te kunnen behouden als
producent van goed geschoolde springpaarden moet er iets gebeuren aan de opleidingen voor instructeurs. Gedachten zijn hierover uitgewisseld. In het springforum van september sluit afdeling ‘Opleidingen’ aan om samen verder te komen.

Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. Daar wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau.

Lees hier het volledige verslag.

Bron: KNHS/Hoefslag

0 519

Het Springforum van de KNHS heeft vorige week in een extra vergadering gesproken over het uniformeren van de klasse BB, zodat deze klasse een meer officiële status krijgt. De klasse BB wordt momenteel overal in het land op een andere wijze verreden, en daarom stelt het forum de volgende veranderingen voor:

* De BB zal net als de B op stijl worden gereden. Officiële juryleden doen de beoordeling. Er zal altijd een klassement opgemaakt worden en voor de beste 25% is er een prijs.
* Bij het uitschrijven van de BB moet de organisatie aangeven wat de hoogte is. BB voor paarden varieert van 50 t/m 90cm en BB voor pony’s van 20 t/m 80cm. In Mijn KNHS kun je straks op het vraagprogramma aangeven welke hoogte het betreft.
* Deelnemers hebben geen combinatiegebonden startpas nodig, maar moeten wel lid zijn van de KNHS. De kledingeisen zijn gelijk aan die voor de reguliere springrubrieken.
* Voor de deelnemers die in de klasse B HC moeten starten geldt dat zij ook in de BB HC moeten starten.
* Tijdens de komende bijscholingsbijeenkomsten voor parcoursbouwers wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de richtlijnen voor het ontwerpen en bouwen van parcoursen voor de klassen BB en B. Verder hoeven de wedstrijdorganisaties geen afdracht aan de KNHS te geven en worden er geen winst- of verliespunten bijgehouden.

Over de ingangsdatum vindt nog overleg plaats. Zodra die bekend is zullen de nieuwe regels uitvoerig met alle leden, officials en wedstrijdorganisaties worden gecommuniceerd.

Eind 2014 heeft het springforum in Drenthe met succes een BB-speciaal avond georganiseerd. Dit positieve initiatief is door het springforum omarmd. De BB-speciaal is een caprilli-achtig parcours dat in de toekomst wellicht de toelatingseis van de springsport gaat worden. Ieder springforumlid gaat een soortgelijke clinic organiseren in zijn of haar regio om de haalbaarheid te toetsen.

Verder heeft het springforum gesproken over het aantal springjuryleden per wedstrijd, de opleiding voor stijljuryleden en kampioenschappen voor niet-professionele ruiters.

Klik hier voor het volledige verslag van de vergadering.

KNHS/Hoefslag

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

0 72
Angelie von Essen
Foto: Remco Veurink

Het KNHS Springforum kwam op 1 december voor de derde keer bijeen. Onder voorzitterschap van Joffra Schaap-Greve werden de speerpunten: toegankelijker maken van de basissport, deregulering van de springsport en de winstpuntenregeling in klasse B aan de orde gesteld.

Uniformeren klasse BB

Er is lang gesproken over de toegankelijkheid van de springsport. Om dit te verbeteren stelt het forum een nieuwe klasse onder de B voor. Over de wijze van uitvoering liepen de meningen sterk uiteen: wel of geen startpas, wel of geen klassement opmaken, wel of niet op stijl verrijden, wel of geen registratie van winstpunten etc. Momenteel wordt de klasse BB zeer divers georganiseerd door het hele land en dit wordt als nadeel gezien. Er is afgesproken om de klasse BB verder te uniformeren met als uitgangspunt dat er geen startpas noodzakelijk is én dat de klasse BB op diverse hoogtes mag worden uitgeschreven. De KNHS werkorganisatie maakt een voorstel over deze uniformering dat op een extra ingelaste vergadering op 2 februari 2015 zal worden besproken.

Caprilli

Regio Drenthe heeft onlangs in samenwerking met onder andere Johan Heins een zeer succesvolle avond georganiseerd. Hier werden Caprille oude stijl en nieuwe stijl verreden en geanalyseerd. Met name Caprille nieuwe stijl is zeer goed ontvangen. Op basis van dit succes hebben andere organisaties in Drenthe dit initiatief overgenomen als oefenparcours. Het springforum overweegt om een dergelijke proef als toetredingseis voor de springsport in te voeren ter vervanging van de dressuur winstpunt. Om te landelijk te toetsen gaat ieder forumlid in zijn of haar regio een soortgelijke avond organiseren. In de forum bijeenkomst van maart worden de resultaten met elkaar gedeeld en besproken.

Deregulering: minder parcourssoorten

In het kader van deregulering heeft het springforum enkele parcourssoorten geschrapt die de laatste twee jaar niet of nauwelijks zijn uitgeschreven zoals het springparcours à l’Américaine, Relaiswedstrijden en Kies uw lijn. Hiervoor kan na 1 april 2015 niet meer worden uitgeschreven. De mogelijkheden bij een klassiek parcours (artikel 238) worden beperkter en van de zes mogelijke 2-fasen parcoursen blijven de drie meest uitgeschreven parcoursen over. De eisen om op internationale wedstrijden te mogen starten zijn sterk vereenvoudigd. In het kort komt het er op neer dat een combinatie startgerechtigd moet zijn in de klasse waarin deze internationaal wil starten ongeacht of dit op een CSI* of CSI*** is.

Winstpuntenregeling

Over de nieuwe winstpuntenregeling voor het B-springen was het springforum het snel eens. Het forum is van mening dat een goede rijstijl belangrijk is als men succesvol wil promoveren naar de >L-klasse en heeft voorgesteld één winstpunt te geven bij een foutloos parcours en een stijlcijfer van 60 tot 75. Een combinatie krijgt 2 winstpunten bij een foutloos parcours en een stijlcijfer van 75 of hoger en 1 winstpunt bij 1 t/m 4 strafpunten en een stijlcijfer van 75 of hoger. Het springforum beseft dat hierdoor de doorstroming naar de L-klasse minder snel zal gaan maar is van mening dat veiligheid en belang van een goede rijstijl belangrijker is. Deze wijziging heeft geen gevolg voor de klassering in de klasse B.

Tenslotte is besloten om het rijstijlkampioenschap voor de klasse B een vast onderdeel van de kampioenschappen te maken. Tijdens de komende indoorkampioenschappen vindt het rijstijlkampioenschap voor de pony’s op vrijdag 20 maart 2015 plaats en voor de paarden op vrijdag 27 maart 2015. Aanvang is voor beide dagen einde van de middag.

KNHS/Hoefslag

Volg ons!

102,923FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer