Tags Posts tagged with "Sectorraad paarden"

Sectorraad paarden

0 2264
protocol extreem weer
Foto ter illustratie.

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ opgesteld. Punten die onder de aandacht worden gebracht zijn onder meer de noodzaak van schaduw in de wei, het belang van goede ventilatie op stal en het gevaar van oververhitting in een (stilstaande!) trailer.

In het protocol staat verder dat het van belang is dat paardeneigenaren zich realiseren dat het paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur nodig heeft dan de mens. ‘Paarden hebben een lagere comfortzone dan mensen en kunnen dus veel beter tegen kou; als het voor paarden echt te koud zou worden (temperatuur < -10° tot -20° C), moeten extra maatregelen worden genomen. Deze lage temperaturen komen in Nederland vrijwel nooit voor.’

Warmte vaker een probleem

In de laatste jaren is er veel meer aandacht gekomen voor paardenwelzijn, stelt de Sectorraad. Eén van de punten, die in het kader van paardenwelzijn regelmatig naar voren wordt gebracht, is de invloed van extreme weersinvloeden. Hierbij vormt overmatige warmte op dit moment, mogelijk als gevolg van klimaatwijzigingen, veel vaker een probleem dan ernstige kou.

Het protocol is opgesteld in navolging van een dergelijk protocol voor mensen dat in 2007 op verzoek van het Ministerie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is opgesteld.

Veetransport

In de regels omtrent veetransporten is de positie van het paard niet altijd helemaal duidelijk, aldus de Sectorraad. Doorgaans worden de transporten van slachtpaarden wel als ‘veetransport’ gezien, maar het transport van sportpaarden niet.

Extreme koude is in het protocol voor paarden ook meegenomen, omdat er iedere winter vragen komen over paarden en pony’s die in de sneeuw buiten staan.

Het protocol extreme weersomstandigheden vind je hier.

Foto: Remco Veurink

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

0 88

De Sectorraad Paarden is eigenaar geworden van het Keurmerk Paard en Welzijn. Deze overname wordt door de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden omarmd. Zij zullen gezamenlijk de inrichting en uitrol van het keurmerk ter hand gaan nemen. Met de overname van het Keurmerk Paard en Welzijn wil de Sectorraad Paarden een stap voorwaarts maken in het nog beter maken van de bewustwording van paardenwelzijn bij paardenhouders. Het doel is in het eerste kwartaal de keuringen te gaan voortzetten. Bestaande keurmerkhouders zullen hun Keurmerk Paard en Welzijn behouden.

Het Keurmerk Paard en Welzijn is een initiatief van Bastiaan de Recht, Amber Koppen en Machteld van Dierendonck om het paardenwelzijn in Nederland naar een hoger niveau te tillen. De twee partijen zijn al enige tijd met elkaar in overleg over de mogelijkheden tot samenwerking. Eerder was de Sectorraad Paarden van plan te komen met een welzijnslabel als sluitstuk van de paardenwelzijnscheck die sinds 2014 online is. Beide partijen zijn van mening dat één keurmerk voor paardenwelzijn van belang is. Daarnaast hebben zij beide voor ogen om het paardenwelzijn in Nederland te vergroten. Dit is de reden dat er is besloten om de mogelijkheid tot overname verder te onderzoeken.

Bron: Persbericht
Foto: Shutterstock

0 742

Op een locatie in de Beemster (Noord Holland) is de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. Dat meldt de Sectorraad Paarden.

Het bedrijf heeft besloten dat paarden de locatie de komende weken niet mogen verlaten en dat er geen paarden van buiten worden toegelaten. Alle klanten van het bedrijf en de paardenbedrijven in de directe omgeving zijn al op de hoogte gebracht van de situatie.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

In dit geval is het virus aangetoond bij een paard met neurologische verschijnselen. Het onderzoek heeft direct plaatsgevonden nadat de eerste ziekteverschijnselen zichtbaar waren.

Je kunt je paard zelf controleren op een infectie door tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Bij koorts is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

Meer achtergrondinformatie over Rhinopneumonie vind je op sectorraadpaarden.nl

Bron: Persbericht

Foto: Shutterstock

0 105
©Shutterstock

De belangrijke Europese paardenwelzijnsorganisaties hebben vorige week een initiatief aangenomen van de met als doel het paardenwelzijn in Europa naar een hoger niveau te tillen. Het initiatief is in lijn met het welzijnsbeleid van de Sectorraad Paarden (SRP).

0 319

De vogelgriep heeft zich helaas verder uitgebreid, meldt de Sectorraad Paarden. Na de eerder vastgestelde gevallen in Biddinghuizen, Abbega en Kamperveen is er een nieuw geval van vogelgriep (H5) vastgesteld op een bedrijf in Friesland.

Er is ook nu per direct een zone van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf in Hiaure (gemeente Dongeradeel) afgekondigd.

Vervoersverbod

Voor het vervoer van paarden in de toezichtsgebieden geldt een aantal vervoersbeperkende maatregelen. Paarden mogen niet vervoerd worden van een inrichting (bedrijf) met commercieel gehouden gevogelte (waaronder pluimvee) naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

Gevogelte

Paarden mogen wel rechtsstreek vervoerd worden van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte. Andersom mag ook, dus paarden mogen van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

Toezichtsgebieden

Het vervoer van paarden in alle overige gevallen in de toezichtsgebieden is mogelijk indien ze niet in contact zijn gekomen met commercieel gehouden gevogelte en/of pluimvee, en ook geen toegang hebben tot plaatsen waar ze worden gehouden.

Protocollen

Verder gelden er op dit moment ook strenge hygiëneprotocollen en bezoekersprotocollen voor paarden die elders in Nederland op een inrichting (bedrijf) staan waar ook commercieel gevogelte wordt gehouden. Voor de rest van Nederland gelden er geen vervoersbeperkingen voor paarden.

RVO

De regelgeving op het gebied van vogelgriep is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Houd de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen. En bij twijfel over uw eigen situatie neem contact op met de RVO middels het nummer 088-0424242.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 18)

0 73
paardenwelzijn weide gras wei
Foto: Remco Veurink

Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft vanaf 1 januari 2017 een nieuwe voorzitter in de persoon van Jan Cees Vogelaar uit Lelystad. Het bestuur benoemde in juli een vertrouwenscommissie om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur stemde unaniem in met de benoeming van Vogelaar.

Siem Korver namens de sollicitatiecommissie: “We zijn zeer verheugd dat wij Jan Cees Vogelaar aan het bestuur konden voordragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Hij heeft een sterke bestuurlijke ervaring in de agri-business, een duidelijke affiniteit met de paardensector en een groot netwerk met veel ervaring op de dossiers waar wij de komende periode als SRP op zullen gaan focussen.”

Vogelaar is blij met zijn benoeming en wil deze uitdaging graag aangaan. “Voor de SRP liggen de komende jaren veel uitdagingen in het verschiet. De SRP is de afgelopen jaren ontwikkeld als een serieuze gesprekspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties. Ik ben enthousiast met de unanieme benoeming door het bestuur en ik ga me de komende tijd verder verdiepen in de dossiers waar de SRP mee bezig is en hoop op een prettige samenwerking met alle betrokken partijen.”

Jan Cees Vogelaar volgt Piet Jansen op die eind 2016 zijn functie als voorzitter van de SRP neerlegt nu zijn reglementaire termijn van twee keer drie jaar erop zit. Het bestuur van de SRP is Piet Jansen zeer erkentelijk voor de rol die hij de afgelopen jaren heeft vervuld voor de SRP en wenst zijn opvolger Jan Cees Vogelaar veel succes.

Bron: Persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

0 181

Op 27 september bracht de Sectorraad Paarden al een bericht naar buiten over de belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016. Dit leidde tot diverse vragen en onduidelijkheden in de sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarom een korte aanvulling op het bericht van 27 september.

Buitenlandse paspoort uitgevende instanties die paspoorten uitgeven voor paarden in Nederland en die momenteel identificatie gegevens rechtstreeks aanleveren aan de centrale databank (onder andere Belgische stamboeken en AES), kunnen deze werkwijze voorlopig ongewijzigd voortzetten. In overleg tussen RVO en die partijen wordt een passende, structurele oplossing gezocht.

Sinds 1 januari 2016 geldt naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften zijn terug te lezen in de EU-verordening 2015/262.

Op de website van de Sectorraad Paarden is een volledig overzicht te lezen van de belangrijkste wijzigingen en informatie omtrent het paardenpaspoort.

Lees ook:

AES, Zangersheide & Co mogen zelf paspoorten aanmelden.
RVO.nl: ‘Alleen buitenlandse paspoorten van dit jaar melden’.
‘Buitenlandse’ stamboeken niet blij met nieuwe paspoortregeling.
Nieuwe regelgeving omtrent paspoorten nu bekend.

Bron: KNHS

Foto: World Horse Welfare

0 270

Per 1 januari 2016 zijn er een aantal zaken veranderd met betrekking tot de paardenpaspoorten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kwam onlangs met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2016 van kracht maar waren niet eerder compleet beschikbaar voor de Sectorraad Paarden. De paspoorten die vanaf 1 januari 2016 worden uitgegeven zien er van binnen iets anders uit dan de oudere paspoorten; de volgorde van de hoofdstukken is anders. De identificatiegegevens en het hoofdstuk medische behandelingen staan nu voor in het paspoort. Verder heeft ieder paspoort nu een serienummer dat verwijst naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Zo zijn ook blanco (nog niet uitgegeven) paspoorten zonder logo altijd te herleiden naar een paspoort uitgevende instantie.

Foto’s
Sinds 1 januari 2016 moeten de beschrijvende schets én de getekende schets van het paard in het paspoort ingevuld worden, ook al is het paard gechipt. De getekende schets mag alleen achterwege blijven, als in plaats daarvan 2 duidelijke foto’s van het paard in het paspoort worden opgenomen

Identificatiegegevens
Het is de verantwoordelijkheid van de houder van een paard dat de identificatiegegevens in het paspoort altijd actueel en correct zijn.
Dit geldt met name voor:

  • De status van het paard of het wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie.
  • Of het een geregistreerd paard is of niet. Een geregistreerd paard is een paard dat is ingeschreven bij een erkend stamboek of een paard met een FEI-paspoort.
  • Informatie over het eigenaarschap. Dit hoeft alleen als de paspoort uitgevende instantie dit op grond van haar reglementen eist.

Centrale databank
Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoort uitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank. Houders van paarden met een buitenlands paspoort, moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoort uitgevende instantie. De paspoort uitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet, het paspoort zo nodig aanvullen en als dit niet kan een nieuw paspoort uitgeven en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank. Controle op de termijn van 30 dagen na invoer vindt onder meer plaats aan de hand van de datum op het gezondheidscertificaat.

Foto: Remco Veurink
Bron: Sectorraad Paarden

0 3202
Sterre
Haflinger foto: Remco Veurink

Grand Prix-ruiter Peter de Boer van Virtual Zone Horses in het Brabantse Reuvel is woedend. Woedend omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niets doet met zijn en andermans meldingen over verwaarloosde pony’s die –zo denkt hij- een zekere dood tegemoet gaan. ‘Twee jaar geleden zagen we op een landje bij ons in de buurt al drie enorm verwaarloosde pony’s lopen. Toen er een vierde bij kwam -net zo mager- hebben we na veel wikken en wegen melding gedaan bij de NVWA. We bleken niet de enige te zijn die aan de bel trokken. De NVWA kwam pas inspecteren toen deze nummer vier al dood langs de weg lag.’

Vel-over-been

magere Haflingers
Eén van de Haflinger-merries
(Foto: Peter de Boer)

Het leek een periode goed te gaan, daarna. De Boer zag de drie jonge paardjes ‘soort van ok’ in de wei lopen. Maar nu staan er sinds kort ook merries bij. ‘De ruggengraat ligt er op, ze zijn vel-over-been. Het betekent dat deze paarden sinds oktober 2015 binnen gestaan hebben! Ik heb deze foto’s gemaakt, van veraf, en heb maar weer eens melding gemaakt van het feit dat er hier iets niet klopt. Ik kreeg als antwoord dat deze pony’s in de conditie verkeren zoals zij ze graag zien. Dat paarden over het algemeen te dik zijn en dat het voor de wet volstaat als een paard een dak boven zijn hoofd heeft en in een stal staat waarin hij zich kan omdraaien, met voer en water. Blijkbaar hebben deze merries dit jaar veulens gekregen en die beestjes hebben dus nooit daglicht gezien! En ze staan in de stront, want de mesthoop bij het huis is maar klein…’

Paardenwelzijn?

Het is eigenlijk heel triest voor de eigenaar van de Haflingers. ‘Hij is een man van 90 jaar en kan waarschijnlijk het werk met die paarden niet aan. Maar voor de paardjes is het nog zieliger. En het is natuurlijk van de zotte dat dit mogelijk is in “Nederland-paardenland”… Er zijn dus wel ‘tig regels voor paardenwelzijn, maar wettelijk gezien hoef je je daar niet aan te houden. De Sectorraad Paarden weet de professionele paardenbedrijven wel te vinden en als er iets niet klopt in je stallen dan krijg je onverbiddelijk een fikse boete. Of je moet voor veel geld allerlei aanpassingen doen. Voor de mensen met goede bedoelingen wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. En intussen kan ‘de gewone man’ zijn paarden in de drek zetten of maandenlang binnen houden, al dan niet met contact met andere paarden. Dáár zouden ze misstanden aan de kaak moeten stellen. Ten behoeve van die arme paarden…’

Facebook Peter de Boer/Hoefslag

Foto boven (niet gerelateerd aan de inhoud van dit artikel): Remco Veurink

 

0 186

Vorige week kwamen de kabinetsplannen om het belastingstelsel te hervormen naar buiten waarbij het lage btw-tarief zou worden geschrapt. Sectorraad Paarden stelt dat de voorgestelde btw-verhoging van 6 naar 21% een grote klap betekent voor de branche. De Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) stuurde daarom gisteren een brief aan de Tweede Kamer over deze kwestie.

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hervorming van het belastingstelsel met verhoging van de btw in o.a. de recreatieve sector is ook een ernstige bedreiging voor de paardensector in Drenthe. Deze bedrijfstak heeft in de provincie een jaarlijkse omzet van ca. 230 miljoen euro met ruim 3.000 directe en 2.400
indirecte arbeidsplaatsen. Iets meer dan 54.000 hippische toeristen per jaar brengen hier
met of zonder eigen paard een vakantie door. Deze informatie is afkomstig uit het onlangs
door Adviesbureau BMC afgeleverde rapport ‘Economische betekenis en potentie van de
hippische sector in Drenthe’.

De bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) zetten
zich ervoor in zo veel mogelijk gasten te ontvangen en de positie van Drenthe als
paardenprovincie verder te versterken. De rust, de natuur en het landschap in de provincie
werken hier in positieve zin aan mee. Hippische gasten genieten ervan en betrekken deze
eigenschappen ook vaak bij de afweging tussen een vakantie in Drenthe, het noorden van
België of in het westen van Duitsland.

Verhoging van het btw-tarief van 6 naar 21% verzwakt de positie van het paardentoerisme in Nederland en zeker ook in dé paardenprovincie Drenthe. En dat ook nog in een tijd dat het herstel van deze sector na de economische crisis van 2008 moeizaam verloopt.
In het algemeen geldt dat Nederlanders minder vaak op vakantie gaan. Dit jaar blijft
ongeveer een kwart van onze landgenoten thuis. Ook de hippisch recreatieve bedrijven in
Drenthe merken dit en moeten zich daarom extra inspannen om te kunnen blijven
voortbestaan. Dit vereist veel meer arbeidsuren en extra uitgaven voor o.a. promotie.
Verhoging van de tarieven voor de gasten gebeurt niet of nauwelijks. Maar wel stijgen de
bedrijfskosten. Veel gemeenten verhogen de toeristenbelasting, rioolheffingen en de
onroerendzaakbelasting. Kortom, kosten en opbrengsten staan sterk met elkaar in contrast.

Volgens gegevens van wetenschappelijk onderzoeksbureau Nyfer gaat het afschaffen van
het lage btw-tarief zeker 55.000 banen kosten in de recreatieve sector. Bedrijven zullen
moeten sluiten. Ook hippische recreatieondernemers in Drenthe lopen hierbij risico’s. Bij een hoger btw-tarief kiezen paardengasten sneller voor een vakantie in België of Duitsland waar de omzetbelasting laag is.

Verhoging van de btw met 15% heeft ernstige gevolgen voor de hippisch toeristische sector
in Drenthe die zich er juist voor inzet om de economische betekenis ervan te versterken en
de werkgelegenheid te verhogen. Dit voor de eigen ondernemingen, maar ook voor de
aanverwante bedrijven. Paardentoerisme in Drenthe biedt kansen om de recreatieve sector
in de provincie vooruit te helpen. Een hoger btw-tarief leidt tot het omgekeerde, een
achteruitgang.

Een lagere omzet en minder arbeidsplaatsen in de provincie Drenthe richten veel
economische en emotionele schade aan. Vooral ook bij de vele ondernemers in de provincie
die een gevoelsmatige binding hebben met paarden en pony’s. Hun liefde voor mens, dier en natuur komt sterk onder druk te staan. Het verhogen van het btw-tarief met 15% is de
doodsteek voor veel recreatieve bedrijven in Drenthe, voor hun medewerkers en voor de
middenstand in de omgeving. Een hoger btw-tarief voor de hippisch recreatieve sector is een volkomen verkeerde aanpak. Ofwel, het paard wordt achter de wagen gespannen!
Namens de VPD verzoek ik u zich ervoor in te zetten dat het paard altijd vóór de wagen kan
blijven lopen.

Volg ons!

102,863FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer