Tags Posts tagged with "raad"

raad

deklicentie

De KWPN ledenraad heeft in haar vergadering van woensdag 1 oktober jl. de voorgestelde statutenwijziging finaal goedgekeurd evenals een aantal reglementswijzigingen. Na publicatie van de wijzigingsvoorstellen zijn geen amendementen meer ingediend.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Benoemingstermijnen

De benoemingstermijnen waren twee keer een periode van drie jaar met de mogelijkheid van dispensatie, dit is gewijzigd in drie keer drie jaar zonder dispensatie. Dit in het kader van continuïteit en transparantie. Na afronding van de maximale zittingstermijn is het mogelijk om – na een afwezigheidsperiode van drie jaar – herbenoemd te worden voor dezelfde functie. Er geldt een uitzondering voor voorzitters van het Algemeen Bestuur, regiobestuur en hengstenkeuringscommissies: deze voorzitters worden in functie benoemd en kunnen voor een periode van maximaal drie keer drie (negen) jaar voorzitter zijn, met een maximale zittingstermijn in het bestuur/de hengstenkeuringscommissie van twaalf jaar.

Regiovoorzitters in de Ledenraad

Om maximaal draagvlak en directe communicatie en bestuurlijke consistentie te bevorderen wordt de regiovoorzitter altijd afgevaardigde namens de regio in de Ledenraad. Alleen bij ontstentenis van de regiovoorzitter komt een vervanger. Naast de regiovoorzitter kunnen uitsluitend leden van het regiobestuur afgevaardigde in de Ledenraad zijn. Per regio wordt er één vaste vervanger aangewezen uit het regiobestuur die bij ontstentenis (uitzonderingen) een afgevaardigde van die regio kan vervangen.

Structuur regio/afdeling

Met als doel effectiever vergaderen, eenvoudiger beheer en concentratie op activiteiten is een aantal wijzigingen doorgevoerd voor wat betreft de regio- en afdelingsstructuur:

De bestuurlijke en financiële eindverantwoordelijkheid gaat volledig naar het regiobestuur. Een rijpaardregio kan afdelingen bezitten en opheffen. Er komen geen nieuwe afdelingen meer bij. Het regiobestuur kan keuringen en activiteiten laten organiseren door de afdelingen. Hoe ze dit delegeert kan het regiobestuur zelf met de afdelingen bepalen.

Lidmaatschap

Voor een bedrijfs- en persoonslidmaatschap geldt dat elke rechtspersoon één bevoegde vertegenwoordiger moet aanwijzen. Op grond van juridische toetsing en omdat het slechts om één persoon gaat, wordt dit beleid gehandhaafd.
Gezinsleden op hetzelfde adres krijgen in de toekomst na definitieve vaststelling € 25,00 korting op het lidmaatschap.

Gedrags- en integriteitscode

Tot nu toe was er een gedragscode voor juryleden, inspecteurs en Ledenraadsleden. Deze wordt omgezet in één gedrags- en integriteitscode voor alle functionarissen. Deze code geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van het KWPN. Voor juryleden en inspecteurs en ruiters en trainingsleiders gelden specifieke aanvullende regels. De kern van de nieuwe gedrags- en integriteitscode is:

  • Efficiënte en effectieve inzet middelen • Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met informatie/kennis • Gestalte geven aan samenhangende organisatie • Geen giften aannemen met uitzondering van kleine geschenken met hoofdzakelijk immateriële waarde • Nevenfuncties niet in strijd met belang KWPN • Belangenverstrengeling vermijden • Sancties mogelijk op basis van geldende statuten en reglementen

Dopingcontrole

Voorgesteld wordt om preventieve afname van monsters (bloed en/of urine) mogelijk te maken: een afgenomen monster kan gedurende maximaal één jaar voor laboratoriumonderzoek worden bewaard. Het monster kan gedurende de bewaartermijn worden gebruikt voor onderzoek naar de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen.

De statutenwijzigingen treden in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt en publicatie op de website plaatsvindt.

Selectiereglement tuigpaard

Voor de fokrichting tuigpaarden zal de beoordeling van de hengsten in het verrichtingsonderzoek worden aangepast naar voorbeeld van de rijpaarden. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de volledige beoordeling bij de hengstenkeuringscommissie ligt. De commissie heeft diverse adviseurs waaronder gastrijders.

KWPN

EPTM
Foto: Remco Veurink

Eind 2011 werd in de Ledenraad de Toekomstvisie Inspectie goedgekeurd. Nu, twee jaar later, is het goed eens te evalueren wat het jurybeleidsplan van de merrieselectie rijpaarden ons tot nu toe heeft opgeleverd. Senior-inspecteur Ine van Deurzen gaf in de Ledenraadsvergadering op woensdagavond 11 december een toelichting hierop: “Het doel van de Toekomstvisie Inspectie was verdere verbetering van de dataverzameling en benutting van het merriepotentieel. Om daarmee meer accent op de merrieselectie te leggen met de noodzaak van verdere uniformering. Om daarmee nog meer en nog betere voorlichting naar onze fokkers mogelijk te maken”.

Verdere standaardisering, uniformering en professionalisering van de juryleden vergroot de mogelijkheden tot het toetsbaar maken van de waarnemingen. Bijscholing/bijsturing hierop moet leiden tot een hogere kwaliteit van de verzamelde data.

Sinds de goedkeuring van het plan zijn een aantal stappen gezet: Op de stamboekkeuringen tijdens het merriekeuringsseizoen worden de paarden beoordeeld door twee in plaats van drie juryleden en de thuiskeuringen worden voortaan uitgevoerd door één inspecteur. Met het aannemen van een regio-inspecteur springen voor Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zijn ook de eerste stappen richting verdere professionalisering en specialisatie gezet. Hierdoor is het aantal actieve juryleden tot bijna éénderde teruggebracht.

Hierdoor is het mogelijk geworden de waarnemingen van de beoordelaars te toetsen. Dat is nu gedaan op dezelfde manier als waarop CRV de verrichtingen van hun koeien-inspecteurs analyseert. Het is een bewezen techniek om scores te monitoren en dataverzameling ten behoeve van het fokprogramma te verbeteren. Analyse van die resultaten is nu nodig, waarna via bijscholing en bijsturing verdere uniformering en standaardisering gerealiseerd kan worden.

Ook werd gesproken over de inzetbaarheid van de niet-actieve juryleden en werd gesproken over nieuw potentieel.

KWPN/Hoefslag

Tijdens de ledenvergadering van het Hannoveraner Verband op 10 april jongstleden, zijn zowel de voorzitter als vice-voorzitter herkozen. Dit meldt Reiterrevue. Manfred Schäfer Köchingen begint hiermee aan zijn derde termijn als voorzitter. Jürgen Rump blijft de taak van vice-voorzitter vervullen. Verder bestaat de Raad van Bestuur uit Hartmut Wilking en Konrad Böth. De fokkerij raad bestaat uit Hans-Henning von der Decken, Hans-Heinrich Brüning, Wilhelm de Vries en Jürgen Stuhtmann.

Duitsland mag brandmerken blijven gebruiken als een identificatiemethode. Dit heeft de bondsraad vanmiddag besloten. Afgelopen december stemde de Bondstag al om het brandmerken naast de chip als identificatiemethode te behouden, maar voor de definitieve beslissing moest de raad nog haar goedkeuring geven. Dit gebeurde vandaag.

Daarmee blijft deze wet van kracht tot en met 2018. Het brandmerken moet echter wel gepaard gaan met een vooraf gegeven plaatselijke verdoving.

 

Volg ons!

103,152FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer