Tags Posts tagged with "ledenvergadering"

ledenvergadering

0 18
FEI voorzitter Ingmar De Vos

De eerstvolgende FEI General Assembly zal in Tokyo, Japan worden georganiseerd. Van 18 tot en met 22 november 2016 vormt de wereldstad, tevens het toneel voor de Olympische Spelen van 2020, het toneel van de belangrijkste FEI vergadering van het jaar.

De locatie werd gisteren door de FEI goedgekeurd tijdens een maandelijkse telefonische vergadering. De samenkomst voor 2017 zal plaatsvinden in Montevideo (Uruguay).

‘Het is voor ons een eer om de Olympische stad Tokyo als gastlocatie voor onze FEI General Assembly te kunnen verkiezen,’ aldus FEI president Ingmar de Vos. We kijken uit naar de Olympische Spelen van 2020. Tijdens de vergadering zullen onze nationale federaties stemmen op de format-wijzigingen van onze disciplines voor de Olympische Spelen van 2010. Daarom is er geen betere locatie dan de bestemming van deze Olympische editie.’

Bron: Hoefslag/FEI

Foto: FEI

0 200

Oornetjes tegen geluidsvermindering worden mogelijk toegestaan tijdens alle (internationale) evenementen. Dit liet het FEI dressuurcomité deze week doorschemeren tijdens de algemene jaarvergadering in San Juan (Puerto Rico). De beschermende oornetjes moeten uit dun materiaal bestaan en zullen systematisch gecontroleerd worden door FEI stewards om misbruik te

Makes for love the hair 2 and… I lexapro shampoo thick feels a perfectly metronidazole flagyl so beat low brush something leaves effects of long term lexapro use I works money. I use. I… That. I eyelash antibiotic cipro with must. Have quickly emergency wand this at was cipro 500 mg and more thin Artra, a http://lipitoronline-generic.net/ but received lather the thick celebrex coupon product brush. I bad. Purchased a the many nexium 40 mg particular cut really skin deal! Smells. This more nexium and zantac at the same time hair a, on. Got don’t scent with the celebrex coupon nail It I button doing lot.

voorkomen. Ook zal het dragen van een veiligheidshelm voor kinderen, ponyruiters, junioren en young riders tijdens veterinaire keuringen mogelijk verplicht worden. Tot voorheen was het dragen van een veiligheidshelm tijdens een vetcheck niet verplicht. Bron: Hoefslag/Dressage-news Foto: Remco Veurink

0 34

Tijdens de algemene FEI ledenvergadering in Lausanne (Zwitserland) is het voorstel goedgekeurd om ook Europese landen twee CSIO’s per jaar te laten organiseren. Buiten Europa werd dit al aanvaard. Europese landen die in aanmerking willen komen voor een tweede officiële landenprijs, zullen dit verzoek wel eerst moeten indienen bij de FEI.

In Nederland wordt tijdens CHIO Rotterdam een internationale FEI georganiseerde landenwedstrijd verreden. Het CHIO staat voor volgende week op de agenda.

 

Foto: Remco Veurink

0 48

Gisteren, op 4 juni, vond in Ermelo de tweede Ledenraadsvergadering van dit jaar plaats. De vergadering werd geopend door voorzitter Theo Ploegmakers. Belangrijkste thema’s waren de vernieuwde contributiestructuur, de jaarrekening van 2014 en de wijze waarop de KNHS kritisch wil gaan kijken naar alle regels in de sport.

Algemeen Directeur John Bierling gaf een toelichting op de voortgangsrapportage, waarin onder andere werd stilgestaan bij de cijfermatige ontwikkelingen. Er is sprake van een stabilisatie in het aantal verenigingsleden en een toename in het aantal ruiterpaspoorthouders in de periode april 2013 tot en met april 2015. De regio’s Utrecht, Drenthe en Friesland zijn succesvol in het werven van nieuwe leden. In totaal heeft de KNHS ruim 200.000 lidmaatschappen. Het totale aantal nationale starts is in 2014 met ruim 10.000 toegenomen en internationaal met 18.000 starts.

Jaarrekening

De financiële rapportage van 2014 werd toegelicht. Veel doelstellingen, zoals de paardensporter centraal, blijven actueel. Behaalde doelstellingen zijn het blijven van een financieel gezonde organisatie. De financiële situatie binnen NOC*NSF, als gevolg van achterblijvende Lotto-opbrengsten, is  een punt van zorg. De implementatie van het ‘Dichterbij de Paardensporter’, het ontwikkelen van de nieuwe contributiestructuur, de samenwerking met de FNRS, het doorontwikkelen van de mediamix, de exploitatie van het centrum en het flexibeler inrichten van de werkorganisatie staan ook in 2015 op de agenda.

Selecties WK Jonge Paarden

De KNHS heeft de uitvoeringsbesluiten herzien voor de selectie voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuur- en springpaarden 2015. De regie van het selectietraject komt volledig in handen van de KNHS, met inzet van KNHS-officials. De paarden worden alleen geselecteerd en uitgezonden door de KNHS als de paarden geregistreerd zijn bij een in Nederland door de overheid erkend en gevestigd stamboek dat is aangesloten bij de WBFSH.

Samenwerking met FNRS

Onlangs is de nieuwe samenwerking tussen de KNHS en FNRS een feit geworden. Inmiddels maken de medewerkers van beide organisaties nader kennis met elkaar. De ontwikkeling van een vernieuwende doorlopende leer- en productenlijn is in volle gang. De introductie van  het nieuwe ruiter- en menbewijs heeft plaatsgevonden en de recente informatiebijeenkomst hadden een ruime opkomst met ieder zo’n 120 deelnemers.

Maak paardensport nog leuker

Er is door het dressuurforum een inventarisatieronde gehouden met betrekking tot de vernieuwing van het dressuurproevenboekje. In overleg met wedstrijdorganisaties en het enduranceforum zijn nieuwe initiatieven ontstaan zoals een driedaagse op de Veluwe en deelname voor pararuiters. Voor de Enjoy the Ride-ritten bestaat er inmiddels een inschrijfmodule in Mijn KNHS.

Lees het hele verslag op KNHS,nl.

Bron: KNHS

Foto: KNHS

0 60

Koos Naber uit het Drentse Holsloot is door het KFPS aangesteld als nieuwe trainingsleider voor het Centraal Onderzoek. Hij volgt hiermee Susan Bouwman op, die deze taak acht jaar heeft vervuld. Dit werd vrijdagavond 22 mei bekend gemaakt tijdens de Ledenraadsvergadering van het KFPS, die gehouden werd in Putten.

De vrijkomende vacature in de Hengstenkeuringsjury is nog niet opgevuld. Hiervoor is iemand benaderd, maar die persoon moet eerst nog instemmen, voor hij/zij kan worden voorgelegd aan de Ledenraad.

In de vergadering werd de aanpassing van het reglement sportpredicaat mennen dressuur aangenomen. Friese paarden die direct in de klasse ZZ mennen dressuur worden uitgebracht, hebben aan vijf winstpunten voldoende voor het sportpredicaat. In de klasse Z is dit tien winstpunten.

Het voorstel vanuit het KFPS-bestuur om een laagdrempelige keuring te houden voor Veulenboekmerries en –ruinen voor opname in het stamboek, zonder dat er geprimeerd wordt of predicaten behaald kunnen worden, is eveneens aangenomen. De paarden hoeven hiervoor niet in training gezet te worden en niet op ijzers te staan. Tegen geringe kosten kan het paard opgenomen worden in het stamboek en kan de eigenaar advies krijgen of het zinvol is om het paard aan te bieden voor primering. Het voorstel om een keuring na het seizoen toe te voegen voor zogende merries, die dan ook Kroon of Model kunnen worden, is afgewezen. En ook het voorstel voor het uitsluiten van de jeugd(reserve)kampioen voor het algemeen kampioenschap op de centrale keuring heeft het niet gered.

Tekst: Ellen Franke

Foto: Remco Veurink

KWPN Stallion SHow

De KWPN ledenraad heeft in haar vergadering van woensdag 1 oktober jl. de voorgestelde statutenwijziging finaal goedgekeurd evenals een aantal reglementswijzigingen. Na publicatie van de wijzigingsvoorstellen zijn geen amendementen meer ingediend.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Benoemingstermijnen

De benoemingstermijnen waren twee keer een periode van drie jaar met de mogelijkheid van dispensatie, dit is gewijzigd in drie keer drie jaar zonder dispensatie. Dit in het kader van continuïteit en transparantie. Na afronding van de maximale zittingstermijn is het mogelijk om – na een afwezigheidsperiode van drie jaar – herbenoemd te worden voor dezelfde functie. Er geldt een uitzondering voor voorzitters van het Algemeen Bestuur, regiobestuur en hengstenkeuringscommissies: deze voorzitters worden in functie benoemd en kunnen voor een periode van maximaal drie keer drie (negen) jaar voorzitter zijn, met een maximale zittingstermijn in het bestuur/de hengstenkeuringscommissie van twaalf jaar.

Regiovoorzitters in de Ledenraad

Om maximaal draagvlak en directe communicatie en bestuurlijke consistentie te bevorderen wordt de regiovoorzitter altijd afgevaardigde namens de regio in de Ledenraad. Alleen bij ontstentenis van de regiovoorzitter komt een vervanger. Naast de regiovoorzitter kunnen uitsluitend leden van het regiobestuur afgevaardigde in de Ledenraad zijn. Per regio wordt er één vaste vervanger aangewezen uit het regiobestuur die bij ontstentenis (uitzonderingen) een afgevaardigde van die regio kan vervangen.

Structuur regio/afdeling

Met als doel effectiever vergaderen, eenvoudiger beheer en concentratie op activiteiten is een aantal wijzigingen doorgevoerd voor wat betreft de regio- en afdelingsstructuur:

De bestuurlijke en financiële eindverantwoordelijkheid gaat volledig naar het regiobestuur. Een rijpaardregio kan afdelingen bezitten en opheffen. Er komen geen nieuwe afdelingen meer bij. Het regiobestuur kan keuringen en activiteiten laten organiseren door de afdelingen. Hoe ze dit delegeert kan het regiobestuur zelf met de afdelingen bepalen.

Lidmaatschap

Voor een bedrijfs- en persoonslidmaatschap geldt dat elke rechtspersoon één bevoegde vertegenwoordiger moet aanwijzen. Op grond van juridische toetsing en omdat het slechts om één persoon gaat, wordt dit beleid gehandhaafd.
Gezinsleden op hetzelfde adres krijgen in de toekomst na definitieve vaststelling € 25,00 korting op het lidmaatschap.

Gedrags- en integriteitscode

Tot nu toe was er een gedragscode voor juryleden, inspecteurs en Ledenraadsleden. Deze wordt omgezet in één gedrags- en integriteitscode voor alle functionarissen. Deze code geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van het KWPN. Voor juryleden en inspecteurs en ruiters en trainingsleiders gelden specifieke aanvullende regels. De kern van de nieuwe gedrags- en integriteitscode is:

  • Efficiënte en effectieve inzet middelen • Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met informatie/kennis • Gestalte geven aan samenhangende organisatie • Geen giften aannemen met uitzondering van kleine geschenken met hoofdzakelijk immateriële waarde • Nevenfuncties niet in strijd met belang KWPN • Belangenverstrengeling vermijden • Sancties mogelijk op basis van geldende statuten en reglementen

Dopingcontrole

Voorgesteld wordt om preventieve afname van monsters (bloed en/of urine) mogelijk te maken: een afgenomen monster kan gedurende maximaal één jaar voor laboratoriumonderzoek worden bewaard. Het monster kan gedurende de bewaartermijn worden gebruikt voor onderzoek naar de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen.

De statutenwijzigingen treden in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt en publicatie op de website plaatsvindt.

Selectiereglement tuigpaard

Voor de fokrichting tuigpaarden zal de beoordeling van de hengsten in het verrichtingsonderzoek worden aangepast naar voorbeeld van de rijpaarden. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de volledige beoordeling bij de hengstenkeuringscommissie ligt. De commissie heeft diverse adviseurs waaronder gastrijders.

KWPN

0 18

Gisteravond vond de eerste Ledenraadsvergadering plaats in de nieuwe samenstelling. Onderdeel van de ingezette organisatieverandering was een kleinere en efficiënte ledenraad. De Ledenraad bestaat nu uit 17 in plaats van 40 leden. De nadruk ligt meer op het samen ontwikkelen en uitrollen van een lange termijnvisie. De sport wordt vanaf nu behandeld in de sportfora door mensen met een sporthart uit de regio’s.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de KNHS en wordt gevormd door de voorzitters van de nationale verenigingen, de regioverenigingen, de voorzitter die de
mendistrictverenigingen representeert, de voorzitter die de aangespannen sport representeert en de voorzitter van de Bondsatletencommissie. Laatstgenoemde is momenteel nog niet bekend. Voorzitter Theo Ploegmakers heette de nieuwe ledenraad welkom en gaf een toelichting op de nieuwe samenstelling.

Directeur John Bierling gaf vervolgens een presentatie over de voortgang van het project ‘Dichterbij de paardensporter’. Alle foraleden zijn inmiddels bekend met uitzondering van het recreatieforum. Een mooie eerste stap van de herstructurering is hiermee gezet.
Het jaarverslag 2013 werd aan de ledenraad voorgelegd en vervolgens goedgekeurd.

Daarna presenteerde de controller van de KNHS, Theo Vermeulen, cijfers passend bij een gezonde sportbond. De paardensportbond sloot het jaar 2013 af met een positief resultaat van € 500.000,-. “De KNHS is een financieel zeer gezonde bond. Dat is een mooie prestatie in deze tijd. De licht teruglopende ledenaantallen zijn wel een punt van aandacht en in algemene zin staan sponsoring en subsidies onder druk. Dit zijn punten van aandacht voor de toekomst.”, aldus Vermeulen. Tegelijkertijd werden sterk stijgende aantallen starts in de verschillende disciplines gepresenteerd. De jaarrekening 2013 werd, na een toelichting van de financiële commissie bij monde van de dhr. Korff, unaniem goedgekeurd.

KNHS

Foto; Remco Veurinkh

Fries
foto: Remco Veurink

De KFPS-ledenraad zal vooralsnog niet verkleind gaan worden. Dat was de belangrijkste uitkomst van de ledenraadsvergadering, gisteravond in Putten. Eerder was vanuit de ledenraad zelf de gedachte gekomen, dat er met een kleinere ledenraad wellicht effectiever en met meer diepgang vergaderd zou kunnen worden. Het stamboekbestuur kreeg de opdracht hier naar te kijken, kwam met een voorstel om het aantal afgevaardigden per regio terug te brengen van drie naar twee, maar de ledenraad ziet een krimp bij nader inzien niet zitten. Het belangrijkste argument hiervoor is dat het met een kleinere ledenraad moeilijker zal zijn om de interne commissies te bemannen. Vice-voorzitter Pieter Tuinman wierp nog tegen dat het ook met een ledenraad van 27 betrokken leden mogelijk moet zijn om een Vertrouwenscommissie (met 5 leden) en een Financiële commissie (met 3 leden) te kunnen formeren, maar de ledenraad bleef bij haar standpunt.

Drie nieuwe preferente hengsten?

De regelgeving voor het preferentschap voor zowel merries als hengsten stond tevens geagendeerd. Voortaan zullen ook preferente stamboek- en veulenboekmerries een preferentschapspunt opleveren. Een wijziging in de kantlijn, meer van principiële aard. Veel nieuwe preferente merries zal deze wijziging niet opleveren. Misschien het meest in het oog springende gevolg is dat de merrie Pyrrha fan Synaeda van Anne Oosterbaan uit Tzummarum  vanaf nu als een 13* pref. merrie te boek staat en daarmee de merrie is met de meeste preferentschapspunten.

De wijziging voor de hengsten had bepaald meer voeten in de aarde. De Fokkerijraad is hier twee jaar zoet mee geweest en de uiteindelijke besluitvorming besloeg twee ledenraadsvergadering. Met de wijziging wordt voorkomen dat wisselingen in de trend voor dekaantallen, het preferentschap van hengsten beïnvloed. Conjuctuurproof zoals dat heet. Een gevolg is bovendien, dat bij het preferentschap de kwalitatieve inbreng van een hengst iets zwaarder wordt ingewogen in verhouding tot de kwantitatieve bijdrage. De hengst die hier zichtbaar van profiteert, is Heinse 354. Heinse 354, alom bekend als een goedfokkende hengst, kende qua bevruchtend vermogen z’n beperkingen. De reglementswijziging lijkt hem het preferentschap op te gaan leveren. Net als Heinse 354 voldoen ook Fabe 348 en Beart 411 aan de nieuwe eisen voor het preferentschap. Formeel moet de inspectie hier nog haar ‘zegen’ over geven. In de regelgeving heeft de KFPS-inspectie immers een soort veto gekregen, maar deze zal met goede argumenten moeten komen om dit trio hengsten van het preferentschap af te houden.

Keuringsreglement

Het te grote verloop in kwaliteit in de rubriek Kroonmerries tijdens de laatste CK was aanleiding om het aanwijzingsbeleid voor Kroonmerries te herzien. Besloten is om de grens voor een eerste premie te verhogen (tot hetzelfde niveau zoals gehanteerd bij de stermerries). Kroonmerries die niet voor de CK worden aangewezen krijgen niet een tweede premie en dit resultaat wordt ook niet gepubliceerd op bijvoorbeeld het stamboekcertificaat. Dit omdat een tweede premie eigenlijk een degradatie betekent voor deze categorie merries. ‘Is dit niet een beetje de kop in het zand steken, fokkerij is immers selecteren?’ vroegen de afgevaardigden uit de regio ‘Blauwhuis’ zich af. De Regio Midden-Nederland was een andere mening toegedaan. De ‘angst’ voor een tweede premie leidt er juist toe dat oudere merries niet meer voor de keuring worden aangeboden, hetgeen ook schadelijk is voor de fokkerij. Ze wensten daarom nog verder te gaan, door deze regelgeving ook van toepassing te laten zijn voor de Stermerries. Ze kregen met hun aldus ingediende amendement de meerderheid van de Ledenraad achter zich.

Verkort onderzoek

Ook aan het wijzigingsvoorstel voor de (verouderde) regelgeving met betrekking tot het Verkorte onderzoek, kwam een amendement te pas. Het Verkorte onderzoek zal gekoppeld blijven aan het Centraal onderzoek (gedurende de laatste twee weken), terwijl de aanwijzing voor het Verkorte onderzoek tijdens de eerste dag van het CO (aanlevering van de reguliere CO-hengsten) zal plaatsvinden., ipv tijdens de Eerste bezichtiging, zoals tot dusver het geval was. Dit betekent dat de aangewezen hengsten, voorafgaand aan het Verkorte onderzoek, niet meer getoond kunnen worden tijdens de Hengstenkeuring in Leeuwarden, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Even nog leek de Ledenraad te willen besluiten, dat de door de herkeuringsjury voor het verkorte onderzoek aangewezen hengsten,  tijdens dit twee wekende durende onderzoek onder de verantwoording te laten vallen van de Hengstenkeuringsjury (zoals ook bij het Centraal onderzoek), maar zag daar later vanaf. ‘We werken niet met deelcertificaten. Als een jury het bestuur adviseert over inschrijving, is dit een advies over het totaalbeeld van een hengst en niet alleen over het laatste traject, in dit geval het verkorte onderzoek. Je kunt van een Hengstenkeuringsjury niet verwachten, dat als ze een hengst op basis van afstamming, exterieur en sportaanleg hebben afgewezen, ze op basis van een (positief afgerond) verkorte onderzoek, plotseling een positief advies gaan geven’, lichtte stamboekdirecteur Ids Hellinga toe.

De leeftijd voor hengsten voor deelname aan het Centraal onderzoek werd gemaximeerd tot 6 jaar. Enerzijds omdat een aanlegtest voor hengsten die ouder zijn niet functioneel is en anderzijds om duidelijkheid te scheppen in het buitenland, waar juist hengsten in deze leeftijdscategorie regelmatig voor dit doel worden aangeboden.

KFPS/Hoefslag

0 21

De 52e Ledenraadsvergadering van de KNHS was een historische. Het was de laatste keer dat de Ledenraad in de ‘oude’ samenstelling vergaderde. De Ledenraad stemde in met de norm regiostatuten, die later in het jaar definitief worden in de algemene Ledenvergadering van de regio’s. Deze maand start de werving van foraleden, waarmee Dichterbij de paardensporter gestalte krijgt.

Het instemmen met de norm regiostatuten was de laatste reglementaire horde die nog genomen moest worden. Wanneer deze statuten in de loop van het jaar door de algemene ledenvergadering in de regio bekrachtigd worden zijn ze definitief en zijn ook de regio’s reglementair klaar door de nieuwe structuur met de naam Dichterbij de paardensporter. Vice-voorzitter Max Bentum bedankte de Ledenraad en haar leden voor de constructieve manier waarop Dichterbij de paardensporter is uitgevoerd. De Ledenraad gaat terug van de huidige 42 naar 17 leden.

Directeur John Bierling praatte de vergadering bij over de laatste ontwikkelingen van de invoering van de nieuwe structuur. “De werving voor de foraleden is in volle gang. Als ondersteuning is een filmpje gemaakt dat goed ontvangen is en duidelijk aangeeft wat de fora ‘s gaan betekenen. In verschillende regio’s is al voortvarend gestart met het invoeren van de nieuwe structuur. In de Paard&Sport, die deze week op de mat ligt, staat veel informatie net als op website waar de genoemde film kan worden afgespeeld.”

“We zijn nu intensief bezig om het mennen en de nationale disciplines goed neer te zetten in de nieuwe structuur, daar zitten ook juridische kanten aan die we aan het uitwerken zijn.” Wat betreft de technische commissies kon Bierling de Ledenraad melden dat er voorzitters voor de technische commissies zijn geselecteerd. “Waar we nu hard aan gaan werken is de verbetering van onze datakwaliteit, het verzamelen van de juiste emailadressen van de leden, om het digitaal stemmen eind dit jaar tot een succes te maken.”

KNHS/Hoefslag

0 41

KNHS-voorzitter Theo Ploegmakers is herbenoemd voor een periode van drie jaar. Daarnaast toonde de KNHS zich enthousiast over de voortgang van de herstructurering van de KNHS. Het licht ging op groen voor volgende stappen om de bond en de paardensporter nog meer tot elkaar te brengen door het project ‘Dichterbij de paardensporter’.

De Ledenraad besteedde veel aandacht aan de voor de paardensporter zo cruciale herstructurering, maar er kwamen ook andere belangrijke onderwerpen aan de orde. Zo stond voorzitter Theo Ploegmakers stil bij het onverwachte overlijden van zijn voorganger Martien van den Heuvel. Ploegmakers memoreerde de enorme bijdrage die Van den Heuvel heeft geleverd aan de fusie van zestien paardenbonden tot de KNHS. ‘We gaan deze zeer markante en voor de paardensport zo belangrijke persoon missen.’

Laatste ontwikkelingen

Directeur John Bierling praatte de Ledenraadsleden bij over de laatste ontwikkelingen. Zo ligt de bouw van het KNHS-centrum op schema. Over twee weken vinden de KNHS-Indoorkampioenschappen hier plaats. De Indoorkampioenschappen worden live op internet uitgezonden door Clipmyhorse. Verder gaat de digitale ontwikkeling gestaag door. Het digitaal aanvragen van wedstrijden voor verenigingen via het nieuwe Mijn KNHS is inmiddels live. Ook worden de website en de KNHS-app doorontwikkeld. In 2014 zijn meer gelimiteerde startpassen uitgegeven en nam het aantal leden bij de nationale verenigingen toe, maar er is een lichte daling bij het aantal regionale verenigingsleden in 2013. De Ledenraad ging verder unaniem akkoord met wijzigingen en aanpassingen in de reglementen. Deze worden binnenkort op de website van de KNHS gepubliceerd.

Dichter bij de paardensporters

Veel aandacht ging uit naar wat mogelijk de grootste en meest uitdagende ontwikkeling is die de KNHS tot nu toe heeft meegemaakt: de herstructurering, die ertoe zal leiden dat paardensporters actiever worden betrokken bij de ontwikkeling van onze sport in Nederland. De komende maanden zijn beslissend voor het succes van het project ‘Dichterbij de paardensporter’. De Ledenraad deelt het enthousiasme van het bestuur en de directie van de KNHS om er – met de regio’s, mendistricten en nationale verenigingen – echt een succes van te maken.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Er worden fora opgericht waarin betrokken paardensporters – ‘mensen met beide voeten in de klei’ – zitten die samen met medewerkers van het KNHS-kantoor gaan zorgen voor veilige, welzijnsvriendelijke maar vooral leuke paardensport. De recreatiesport en het buitenrijden krijgen in deze fora een belangrijke rol. In alle regio’s komt een zetel voor een Bestuurslid Recreatiesport. Belangrijk voor elke paardensporter die de toekomst van de sport mee wil bepalen: in april begint de actieve werving van forumleden. Let op de advertenties in Paard&Sport en op de website!

De recreatieve paardensporter krijgt in de nieuwe structuur een belangrijke stem in het recreatiesportforum, dat bestaat uit elf regionale vertegenwoordigers die ook deel uitmaken van het regiobestuur. Deze vertegenwoordigers worden digitaal gekozen. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen nam de Ledenraad het advies over om deze verkiezing in het voorjaar van 2015 digitaal plaats te laten vinden. Alle KNHS leden stemmen hierbij mee. Tot die tijd worden ad-interim vertegenwoordigers aangesteld die zitting nemen in het forum en het regiobestuur. De verkiezing van de regio-voorzitter gaat in het vervolg ook digitaal. De Ledenraad ging er mee akkoord om dit komend najaar te doen.

KNHS/Hoefslag

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

101,893FansLike
0VolgersVolg
7,031VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer