Tags Posts tagged with "Kim Voskuilen"

Kim Voskuilen

paard haflinger pony

Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling uit de praktijk. In deze aflevering bespreekt juriste Kim Voskuilen de volgende vraag:

Recent heb ik na wat onderhandelingen over de prijs een achtjarige onbeleerde pony gekocht op een ponymarkt. Enige tijd later ben ik in contact gekomen met een eerdere eigenaresse van de pony. Zij geeft te kennen dat zij de pony helemaal niet verkocht heeft aan diegene waarvan ik de pony heb gekocht. De verkoper was dus helemaal geen eigenaar van de pony. Nu heeft de vorige eigenaresse aangegeven dat zij wil weten waar de pony staat en dat zij aangifte gaat doen van diefstal als ik deze gegevens niet verstrek. Wat zijn mijn rechten? Moet ik haar de adresgegevens geven en bestaat de kans dat ik de pony moet teruggeven?

Overdracht

Voor een geldige eigendomsoverdracht van een pony moet aan een drietal vereisten worden voldaan. Ten eerste moet sprake zijn van een geldige titel. Hierbij kun je denken aan een koopovereenkomst. Ten tweede moet sprake zijn van beschikkingsbevoegdheid van de verkoper. In beginsel is een eigenaar beschikkingsbevoegd om zijn eigendom over een zaak over te dragen aan iemand anders. Maar ook een gevolmachtigde kan bevoegd zijn om namens de eigenaar de eigendom van de eigenaar over te dragen aan een derde. Tot slot moet de zaak ook geleverd worden. Dit gebeurt meestal door feitelijke machtsverschaffing (het gekochte boek krijg je letterlijk in jouw handen) of door bijvoorbeeld een notariële akte bij de levering van een woning. Wordt aan een of meer van deze vereisten niet voldaan, dan heeft er geen eigendomsoverdracht plaatsgevonden.

In bovenstaande vraag is slechts voldaan aan twee vereisten: er is een geldige titel, namelijk een koopovereenkomst en aan de levering, de pony is in de feitelijke macht gesteld van de koper. Beschikkingsbevoegd was de verkoper niet. Hij heeft immers een pony, die niet zijn eigendom was, verkocht.

Derdenbescherming

Toch kan je onder omstandigheden eigenaar worden van een zaak, ondanks dat de verkoper niet bevoegd was om de zaak te verkopen. Dit wordt ook wel derdenbescherming genoemd. Indien wel aan een geldige titel en levering is voldaan, maar de verkoper blijkt beschikkingsonbevoegd te zijn, dan toch kan je eigenaar worden van de pony. Om hierop een geslaagd beroep te kunnen doen moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Ten eerste moet de overdracht anders dan om niet geschieden. Dit betekent dat het geen geschenk mag zijn: er moet een betaling of anders soortige prestatie tegenover staan. Ten tweede moet de koper te goeder trouw zijn. Je moet als koper dus geen twijfel of weet hebben van het feit dat de verkoper niet beschikkingsbevoegd is.

Toch kan de eigenaar van een roerende zaak, die zijn bezit daarvan door diefstal heeft verloren, opeisen binnen drie jaar rekenend vanaf de dag van diefstal, ondanks dat aan de bovenstaande twee vereisten is voldaan. Dit kan de eigenaar echter alleen, indien, kort samengevat, de zaak niet is verkregen door een consument van een winkelier.

Conclusie

Kan de koper van de pony een geslaagd beroep doen op derdenbescherming als de eigenaar van de pony zijn bezit weer opeist? Aan de eerste twee vereisten is voldaan. De overdacht heeft anders dan om niet plaatsgevonden, de pony is immers gekocht voor een bepaald bedrag. Ook wist de koper niet dat de verkoper niet beschikkingsbevoegd was en er was ook geen aanleiding om hieraan te twijfelen. Maar de pony is niet gekocht in een winkel. Dit betekent dat de eigenaar van de pony drie jaar de tijd heeft vanaf het moment van diefstal om het bezit van de pony op te eisen.

De regels omtrent derdenbescherming zijn behoorlijk complex en zijn in dit artikel verkort weergegeven. Mocht je aan de hand van dit artikel vragen hebben of in een vergelijkbare situatie zitten, schroom dan niet om contact op te nemen.

Dit artikel is geschreven door Kim Voskuilen van het Hippisch Loket. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: hippisch-loket.nl.

Foto: DigiShots

(zitcompetitie)

Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling uit de praktijk. In deze aflevering bespreekt juriste Kim Voskuilen de volgende vraag: 

Sinds een aantal weken heb ik een nieuw zadel dat passend is gemaakt voor mijn paard. Tenminste, dat dacht ik. Hoe langer ik er mee reed, hoe meer verzet mijn paard ging vertonen. Op advies van mijn instructeur heb ik de zadelmaker weer gebeld. Deze heeft het zadel nagekeken, maar is van mening dat er niets mis is met het zadel. Omdat mijn paard er nog steeds niet beter onder loopt heb ik een andere zadelmaker naar het zadel laten kijken. Zij is van mening dat het zadel helemaal niet goed past, maar wel passend gemaakt zou kunnen worden. Wat nu?

Wanneer je een zadel aanschaft dan koop je niet alleen een zadel waar jijzelf fijn in zit, maar wil je ook dat jouw paard zo makkelijk mogelijk onder het zadel kan bewegen. Hierbij is het van essentieel belang dat jouw zadelmaker je ook adviseert welk zadel goed ligt op jouw paard en indien nodig nog wat kleine aanpassingen doet zodat het zadel perfect ligt. Wanneer het zadel niet goed ligt, is niet voldaan aan de koopovereenkomst en is sprake van non-conformiteit. De zadelmaker heeft dan een zogenoemde wanprestatie geleverd en zal deze moeten herstellen.

Klachtplicht

Van belang is dat wanneer je tot de ontdekking komt dat het zadel niet goed ligt, je zo snel mogelijk de zadelmaker op de hoogte stelt. In de wet wordt dit ook wel ‘klagen binnen bekwame tijd’ genoemd. Bij een consumentenkoop wordt in principe twee maanden als bekwame tijd aangehouden. Dit betekent dat je binnen twee maanden na ontdekking de zadelmaker op de hoogte moet hebben gesteld. Wanneer je dit niet doet, verlies je de kans om een beroep te doen op de non-conformiteit.

Termijn ontdekking

Ook is relevant wanneer het probleem zich voordoet. Ontdek je na twee weken al dat het zadel niet goed past of is dit pas na één jaar? Bij consumentenkoop, zoals in een eerder artikel uitgebreider besproken, wordt een zadel vermoed niet conform de overeenkomst geleverd te zijn, als het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop openbaart. Het is dan aan de zadelmaker om aan te tonen dat het zadel wel voldeed bij de levering. Met zadels is dit punt vaak lastig. Natuurlijk kan het overduidelijk zijn dat het zadel een fabricagefout heeft, de zadelmaker het zadel verkeerd heeft aangemeten of dat de boom gebroken is. Maar een paard is geen dag hetzelfde. Een paard kan ineens veel dikker of dunner zijn geworden of door zijn jonge leeftijd in korte tijd veel bespiering erbij gekregen hebben waardoor het zadel dat eerst perfect lag, nu heel slecht ligt. Je kan niet van een zadelmaker verwachten dat hij iedere twee maanden jouw zadel kosteloos aanpast omdat je paard weer in bespiering is gegroeid. Het is dus van belang om na te gaan waarom het zadel niet meer past: lang niet alles is de zadelmaker aan te rekenen. Voor zowel de zadelmaker als de koper is het nuttig om het paard op te meten, zodat veel makkelijker is vast te stellen of het paard in korte tijd qua bespiering of vetpercentage is veranderd.

Ingebrekestelling

Als je de zadelmaker wil aanspreken op zijn wanprestatie, dan is het van belang de zadelmaker in gebreke te stellen. Dit houdt in dat je de zadelmaker schriftelijk op de hoogte stelt van het gebrek en je stelt een redelijke termijn waarin hij het gebrek moet herstellen. Er zijn uitzonderingen op deze regel, maar om het overzichtelijk te houden laat ik deze mogelijkheden in dit artikel buiten beschouwing. Wanneer de zadelmaker geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, dan kan de overeenkomst na de gestelde termijn ontbonden worden en zal de zadelmaker het aankoopbedrag terug moeten betalen. Uiteraard zal het zadel dan teruggegeven moeten worden aan de zadelmaker.

Aansprakelijkheid schade

Indien het paard schade heeft opgelopen door het slecht passende zadel, dan kunnen deze kosten verhaald worden op de zadelmaker. Het is hierbij wel van belang dat duidelijk vast komt te staan dat de schade inderdaad veroorzaakt is door het zadel. Dit kan bijvoorbeeld door een dierenartsenverklaring. De medische kosten zullen snel voor vergoeding in aanmerking komen. Schade geleden door het niet kunnen rijden, wordt lastiger te verhalen op de zadelmaker.

Conclusie

Een zadelmaker heeft de verplichting jou een goed passend zadel te leveren. Gebeurt dat niet, dan is de zadelmaker verplicht alles in het werk te stellen om alsnog een goed passend zadel te leveren. Dit kan inhouden dat het zadel wordt aangepast of dat er een geheel nieuw zadel wordt geleverd.

Zadelboom gebroken

Het komt met enige regelmaat voor dat de boom in een zadel is gebroken. Dit valt de eerste jaren binnen de garantie en de boom zal dan kosteloos vervangen moeten worden. Let hierbij wel goed op. Ik heb al meerdere zaken gezien waarbij de boom vervangen was en er meteen ook nieuwe singelstoten op waren gezet. Dit was zonder overleg gebeurd, maar er werd wel een factuur voor opgemaakt. Deze factuur hoef je niet te betalen. Als er vooraf niet duidelijk is gecommuniceerd dat de singelstoten ook meteen vervangen (moeten) gaan worden, dan kan je niet verplicht worden deze kosten te betalen.

Dit artikel is geschreven door Kim Voskuilen van het Hippisch Loket. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: www.hippisch-loket.nl.

Foto: Remco Veurink

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 17)

Online pakket
Online pakketje wordt afgeleverd. Foto: Shutterstock.com
Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling. De betreffende zaken komen uit de praktijk en in deze aflevering bespreekt juriste Kim Voskuilen het onderstaande:

De juridische vraag:

Ik heb online een hoofdstel besteld bij een hippische webwinkel. De bestelling is geplaatst en de betaling is geschied, maar daarna las ik ineens op de website dat zij bij retournering van het product geen geld teruggeven maar een tegoedbon, omdat het een product met korting betreft. Mag dat zomaar?

Fysieke winkel

Normaal gesproken, wanneer je een product in een (fysieke) winkel koopt, heb je de tijd om het product te zien, voelen, passen en te controleren op eventuele productiefouten. In de winkel maak je de beslissing of het product voldoet aan jouw wensen en of je het product daadwerkelijk wilt kopen

Terugsturen

Als je een product online bestelt, heb je al deze mogelijkheden niet. Aan de hand van de beschikbare foto’s, productinformatie, reviews en/of specificaties besluit je of je het product wilt kopen. Omdat de verwachting en de realiteit niet altijd overeenkomen – het bestelde hoofdstel past bijvoorbeeld niet goed – bestaat de mogelijkheid bij online aankopen om het product terug te sturen. Dit wordt ook wel ‘koop op afstand’ genoemd.

Koop op afstand

Bij koop op afstand koop je dus een product via internet, telefoon of fax, maar ook wanneer je iets koopt via een bestelbon in een tijdschrift of catalogus. Je hebt hierbij dus geen direct contact met de verkoper. Het gaat hierbij wel om een professionele verkoper: particuliere verkoop, bijvoorbeeld via Marktplaats.nl, valt hier niet onder.

Andere gevallen

Ook zijn er gevallen te bedenken waarbij je geen direct contact hebt met de verkoper, maar toch geen sprake is van koop op afstand. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het kopen van blikjes, sigaretten of een treinkaartje uit een automaat, een telefonische opdracht voor een verbouwing of wanneer je huis of stuk grond op afstand koopt.

Bedenktijd / teruggave aankoopbedrag

Bij een koop op afstand heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen en deze termijn begint de dag nadat je het product hebt ontvangen. Als je het product wilt terugsturen, dan moet je dit binnen de bedenktijd aan de verkoper laten weten. Doe dit per brief of per e-mail, het liefst met een ontvangstbevestiging. Een reden voor de retournering hoef je niet op te geven!

Kosten terugsturen

De verkoper is verplicht het aankoopbedrag inclusief de eventuele verzendkosten aan jou terug te betalen. Wel mag de verkoper wachten met terugbetalen totdat hij het product van jou heeft ontvangen. De kosten voor het terugsturen zul je zelf moeten betalen, mits de verkoper jou hierover heeft geïnformeerd toen je de aankoop deed.

Uitzonderingen

Er zijn echter producten waarbij deze bedenktijd niet geldt. Enkele voorbeelden zijn hygiëne producten die verzegeld zijn, verzegelde cd’s en dvd’s, digitale producten (downloaden), reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding, producten die je speciaal laat maken of producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen.

Conclusie

Wanneer je een product online koopt, ook producten in de uitverkoop, dan heb jij als consument een bedenktijd van 14 dagen. Als jij binnen deze termijn de verkoper laat weten dat jij het product wilt retourneren dan is de verkoper verplicht jou het aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, terug te betalen. Het aankoopbedrag in de vorm van een tegoedbon van de betreffende winkel is dan niet voldoende.

Checklist:

-> Is sprake van koop op afstand?
->  Zo ja? Dan heb je 14 dagen bedenktijd voordat de koop definitief is.
-> Wil je het product retourneren? Laat dit dan binnen 14 dagen, schriftelijk, aan de verkoper weten.
-> De verkoper moet het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen. Dit mag hij uitstellen totdat hij het product van jou heeft ontvangen.
-> De verzendkosten voor het terugzenden moet je zelf betalen, mits dit van tevoren door de verkoper is verteld.

Dit artikel is geschreven door Kim Voskuilen van het Hippisch Loket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: www.hippisch-loket.nl.

Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling. De betreffende zaken komen uit de praktijk en in deze aflevering bespreekt juriste Kim Voskuilen onderstaand probleem:

Sinds een jaar heb ik mijn paard gestald op een pensionstal. De stalling houdt, naast het dagelijks mesten en opstrooien van de stal, dagelijkse weidegang, gebruik van alle faciliteiten en twee keer per dag krachtvoer, ook het voldoende voeren van ruwvoer in. Het is de afspraak dat de paarden ‘s ochtends en ‘s avonds ruwvoer krijgen. Omdat mijn paard enorm begon in te vallen en totaal geen energie meer had, ben ik in de gaten gaan houden hoeveel ruwvoer ze daadwerkelijk krijgt. Nu blijkt dat alle paarden iedere dag veel te weinig krijgen. Ik heb dit aangegeven bij de staleigenaar. Zij is van mening dat de paarden allemaal te dik zijn en echt wel genoeg te eten krijgen. Omdat ik het daar niet mee eens ben (ik zie immers aan mijn paard dat ze echt te weinig eten krijgt), heeft ze gezegd dat ik binnen drie dagen moet vertrekken. Maar zij kan mij toch niet verplichten om op zo’n korte termijn te vertrekken?

Een pensionstallingsovereenkomst bevat veelal meerdere overeenkomsten: naast de huur van de stal en de faciliteiten, behelst het vaak ook een overeenkomst met betrekking tot de verzorging van een paard. In de meeste gevallen mest de staleigenaar de stallen, zorgt voor het buiten en binnen zetten van de paarden en het voeren van kracht- en ruwvoer. In deze vraag komen deze twee elementen samen: de afspraken met betrekking tot het voerbeleid worden niet naar behoren uitgevoerd en, als gevolg daarvan, zegt de staleigenaar de overeenkomst vrijwel per direct op.

In tegenstelling tot de huur van woon- en bedrijfsruimte bestaan er geen speciale regels waar het gaat om de huur van een pensionstal. Bij huur van een woonruimte geniet de huurder extra bescherming waardoor de verhuurder bijvoorbeeld niet zomaar de huurovereenkomst op mag zeggen. Helaas gelden deze regels niet bij de huur van een stal. Beide partijen zijn in principe vrij om op ieder moment de huurovereenkomst op te zeggen.

Huur onbepaalde tijd

Het komt helaas vaker voor dat bij een meningsverschil een staleigenaar zijn klant meteen de deur wijst. De staleigenaar kan echter niet verwachten dat de klant ook per direct vertrekt. Indien er bij het aangaan van de huur geen contract is opgesteld, dan is de staleigenaar toch verplicht een opzegtermijn in acht te nemen. Als het een huurovereenkomst betreft met betrekking tot een onroerende zaak, niet zijnde een woning of bedrijfsruimte, die aangegaan is voor onbepaalde tijd, dan dient er tenminste een opzegtermijn van één maand in acht genomen worden. Deze opzegtermijn geldt voor de opzegging door zowel de staleigenaar als de pensionklant.

Huur bepaalde tijd

De opzegtermijn van één maand is alleen van toepassing op stalhuur voor onbepaalde tijd. In de meeste gevallen zal hiervan sprake zijn: vaak stallen mensen een paard ergens met als doel daar voor langere tijd te staan zonder de intentie om te verhuizen. In de gevallen dat wel een bepaalde tijd is afgesproken, bijvoorbeeld voor een half jaar, dan is sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. In beginsel bestaat er dan geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Uiteraard kan dit wel als afgesproken is dat een tussentijdse opzegging mogelijk is of natuurlijk met wederzijds goedvinden, wanneer deze afspraak niet is gemaakt.

Conclusie

Een staleigenaar kan dus niet van zijn klant verwachten dat hij binnen drie dagen zijn paard verhuist. Hij zal zijn klant minimaal één maand de tijd moeten geven om een andere stalling te zoeken en te verhuizen. Uiteraard zal de verzorging van het paard in deze periode naar behoren uitgevoerd moeten worden. In een volgend artikel zal verder ingegaan worden op de mogelijkheden wanneer een staleigenaar de afspraken met betrekking tot de verzorging niet naar behoren nakomt.

Checklist opzegging huur:

 • Is sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?
 • Huurovereenkomst voor bepaalde tijd: in principe geen mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. De huurovereenkomst kan wel met wederzijds goedvinden beëindigd worden of als afgesproken is dat tussentijds opzeggen wel mogelijk is.
 • Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd: opzegging mogelijk, mits in achtneming van minimaal één maand opzegtermijn. Uiteraard kunnen partijen overeenkomen dat zij afwijken van de maand opzegtermijn, maar dit kan alleen met wederzijds goedvinden.

Dit artikel is geschreven door Kim Voskuilen van het Hippisch Loket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: www.hippisch-loket.nl.

Foto: Remco Veurink

 

Onderhoud
Schoonhouden van je hoofdstel is het halve werk van je onderhoud

Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling. De betreffende zaken komen uit de praktijk en in deze aflevering bespreekt juriste Kim Voskuilen onderstaand probleem:

Een week geleden heb ik bij een ruitersportzaak in de buurt een nieuwe rijbroek gekocht. Ik heb de broek meteen gedragen tijdens het rijden en ik kwam ’s avonds tot de ontdekking dat in de broek al een gat is ontstaan. Omdat de broek na één keer dragen al stuk was, ben ik teruggegaan naar de ruitersportzaak en heb ik mijn geld teruggevraagd. In de winkel kreeg ik te horen dat ik geen geld terug kreeg, maar een tegoedbon. Ik was het hier totaal niet mee eens. Het kan toch niet zo zijn dat ik een rijbroek koop die na één keer dragen al stuk is en dat ik mijn geld niet terugkrijg. Mag dit zomaar?

Consumentenkoop

Veel winkels hebben de regel dat een gekocht product binnen een aantal dagen of weken geruild of geretourneerd mag worden. Hieraan zijn wel bepaalde regels verbonden. Een winkel mag niet altijd, bij iedere teruggave van een product, een tegoedbon verstrekken. Wanneer u een broek koopt en thuis begint u te twijfelen over uw aankoop, dan kunt u bij de meeste winkels zonder problemen de broek retourneren. Het staat een winkel echter vrij het aankoopbedrag in de vorm van een tegoedbon terug te geven. Deze vorm van retourneren is namelijk een service van de winkel. Ze zijn het niet verplicht om een goed product terug te nemen, alleen maar omdat de klant zich bedacht heeft.

Dit is anders wanneer sprake is van een ondeugdelijke product. Van een ondeugdelijk of gebrekkig product wordt gesproken, indien het niet de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Zo mag van een rijbroek verwacht worden dat de stof en garen van dusdanige kwaliteit zijn dat u daar geruime tijd mee kunt rijden en van een poetsborstel mag verwacht worden dat de haren blijven zitten wanneer u de borstel gebruikt. In Nederland bestaat regelgeving die zich richt op de koop van goederen. Hierin staat onder meer wanneer sprake is van koop, welke verplichtingen een koper heeft en welke verplichtingen een verkoper heeft. Tevens wordt er een onderscheid gemaakt tussen een ‘gewone’ koop of een consumentenkoop.

Van consumentenkoop is sprake wanneer een koper, een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een roerende zaak koopt bij een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een ‘gewone’ koop vindt plaats tussen meerdere natuurlijke personen of tussen meerdere professionele partijen. Koopt u een rijbroek in de plaatselijke ruitersportzaak, dan is sprake van een consumentenkoop. 

Ontbinding

De algemene regel is dat een koper de overeenkomst kan ontbinden (beëindigen) wanneer de verkoper tekortschiet in de nakoming van de verbintenis. Dit betekent dat indien de verkoper een ondeugdelijk product levert, de koper de overeenkomst kan ontbinden. De wetgever heeft echter bij consumentenkoop een uitzondering op deze regel gemaakt. Een consumentkoper kan de overeenkomst pas ontbinden, als de verkoper de mogelijkheid heeft gekregen het product te herstellen of voor vervanging te zorgen.

Tot slot is ontbinding pas mogelijk als de tekortkoming (het gebrek) de ontbinding rechtvaardigt. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer u een poetsborstel koopt waarbij een klein krasje op het handvat zit: dit krasje rechtvaardigt geen ontbinding.

Kunnen ze geen nieuwe rijbroek leveren, zijn ze verplicht het aankoopbedrag terug te geven

Wanneer u een rijbroek hebt gekocht die na één keer dragen al stuk is, dan is de ruitersportzaak verplicht een vervangende rijbroek te leveren. Dit houdt echter niet in dat ze zomaar een rijbroek kunnen leveren. Het moet wel gaan om een rijbroek die u wilt hebben. Het moet dezelfde rijbroek betreffen of u moet zélf akkoord gaan met een andere rijbroek. Kunnen ze geen nieuwe rijbroek leveren, dan zijn ze verplicht u het aankoopbedrag terug te geven.

Checklist

Neem in het geval van een ondeugdelijk product geen genoegen met een tegoedbon. De winkel dient u alsnog een deugdelijk product te leveren of het aankoopbedrag aan u te retourneren.

Checklist retourneren:

 • Het retour- en/of ruilbeleid van een winkel is een service die zij wel of niet bieden. Een winkel is niet verplicht goede producten zomaar terug te nemen of te ruilen.
 • Is het product goed, maar u wilt het product om welke reden dan ook toch terugbrengen, dan mag de winkel u een tegoedbon geven in plaats van geld.
 • Is het product kapot of dusdanig beschadigd dat het niet naar behoren functioneert, dan dient de winkel voor vervanging te zorgen of het product te herstellen.
 • Kan de winkel geen vervanging of herstel aanbieden, dan moet de winkel u het aankoopbedrag teruggeven.

Dit artikel is geschreven door Kim Voskuilen van het Hippisch Loket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: www.hippisch-loket.nl.

Foto: Remco Veurink

Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling. De betreffende zaken komen uit de praktijk en kunnen daarom voor een ieder die beroeps- of hobbymatig actief is in de paarden(sector) interessant zijn. In deze eerste aflevering bespreekt onze juriste Kim Voskuilen een probleem dat ontstaat wanneer de training van je paard bij een professional is uitbesteed. Voordat we aan deze zaak toekomen, stelt ze zich eerst even aan je voor:

Beste paardenliefhebber,

Kim VoskuilenIk verheug mij erop om jouw juridische paardenvragen te beantwoorden. De wet- en regelgeving is niet altijd even makkelijk te doorgronden en ik hoop op deze manier de rechten en plichten duidelijker te maken. Ik zal mij eerst kort voorstellen. Mijn naam is Kim Voskuilen (foto rechts) en ik ben werkzaam als jurist. Van jongs af aan ben ik ‘besmet’ met het paardenvirus. Momenteel rijd ik drie paarden. Ze zijn allemaal vijf jaar: één ruin en twee merries, waarvan ik één merrie de mijne mag noemen. Ik heb mij als jurist dan ook gespecialiseerd in het hippisch recht, wat betekent dat ik mij bezig houd met alles wat met paarden en het recht te maken heeft. Hierbij kan je denken aan problemen met de koop van een paard, bijvoorbeeld het paard voldoet niet aan je verwachtingen, aansprakelijkheidskwesties, zoals schade veroorzaakt door jouw paard, of onenigheid met de pensionhouder.

Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om gedegen rechtshulp te krijgen.  Om dit te bewerkstellingen heb ik het Hippisch Loket opgericht. Via dit platform kan je geheel gratis en vrijblijvend jouw juridische vraag stellen. Binnen twee dagen krijg je het antwoord toegezonden. Ook kan je reeds gestelde vragen inclusief antwoorden bekijken. Wellicht dat jouw vraag er al tussen staat. Het Hippisch Loket onderscheidt zich van andere rechtswinkels of juridisch loketten doordat jouw vraag wordt beantwoord door juristen die de taal van de paardenwereld spreken. Iets wat van essentieel belang is bij het beantwoorden van juridische paardenvragen.

Paard in training

De juridische kwestie van deze maand betreft de volgende vraag:

Mijn paard staat in training bij een professionele ruiter, maar er wordt onvoldoende vooruitgang geboekt. Kan ik de gemaakte kosten verhalen omdat ik ontevreden ben over de kwaliteit van de training? 

Omdat mijn paard door mijn bijrijdster verkeerd is gereden en ik haar zelf niet voldoende kan verbeteren, heb ik besloten haar in training te zetten bij een professionele ruiter. Hij heeft het paard één keer bereden voordat het paard definitief bij hem in training kwam. Na deze kennismaking werd het hem duidelijk dat er behoorlijk wat werk in zou gaan zitten, maar dat hij verwachtte na één maand al een duidelijke verbetering te zien. Inmiddels staat het paard voor de tweede maand bij hem in training, maar is er nog weinig vooruitgang te zien. Naar mijn mening wordt mijn paard te weinig en te kort gereden. Ik probeer zoveel mogelijk bij de trainingen te gaan kijken, zodat hij mijn paard wel moet rijden, maar dat is geen doen en zou ook niet nodig moeten zijn. Ik vraag mij af wat ik hieraan kan doen. Kan ik mijn geld terugvragen omdat mijn paard onvoldoende wordt gereden en daardoor onvoldoende vooruitgang boekt?

Inspanningsverbintenis

In dit geval, waar het gaat om een trainingsovereenkomst, is het allereerst van belang te realiseren dat het gaat om een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat de ruiter een bepaalde inspanning dient te leveren, maar geen concreet resultaat moet behalen. De intentie om een bepaald doel te halen is er wel degelijk, alleen kan de ruiter niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer hij na voldoende inspanningen en inzet het doel niet weet te bereiken. Stel dat de ruiter er alles aan heeft gedaan om het paard op Z-dressuurniveau te krijgen (het doel), maar het paard blijkt dat fysiek niet aan te kunnen, dan kan de ruiter daar niet op afgerekend worden.

Belangrijk is dat afspraken schriftelijk zijn vastgelegd

Bij dergelijke overeenkomsten is het van belang wat partijen precies hebben afgesproken met betrekking tot de training. Hierbij kunt u denken aan de afspraak dat het paard vijf dagen per week minimaal een half uur onder het zadel wordt getraind. Belangrijk hierbij is dat deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in verband met de bewijslast. Een mondelinge overeenkomst is uiteraard ook rechtsgeldig, maar resulteert bij onenigheid vaak in een welles-nietesdiscussie, ook bij mensen die u goed kent en vertrouwt.
Omdat het om een inspanningsverplichting gaat, zal de ruiter niet snel tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, tenzij hij te weinig inspanningen heeft verricht. Dit is anders wanneer blijkt dat de ruiter niet, zoals afgesproken, vijf dagen per week heeft gereden, maar het paard slechts drie dagen per week heeft getraind.

Checklist overeenkomst

Om een definitief antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraagstelling is nog meer informatie nodig. Het is mogelijk dat u de kosten terug kan krijgen, dit is echter afhankelijk van alle feiten, omstandigheden en gemaakte afspraken. Neemt u bij twijfel of vragen contact op met een deskundig jurist, deze zal u verder kunnen helpen.

Om u een aantal handvatten te geven bij het afsluiten van een trainingsovereenkomst, kunt u deze minichecklist gebruiken:

 • Leg de gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast;
 • Maak afspraken met betrekking tot de duur, intensiteit en omvang van de training;
 • Spreek een concreet doel af binnen een gesteld termijn;
 • Maak inzichtelijk wat er gebeurt als dit doel niet binnen de termijn behaald wordt;
 • Leg vast wat er gebeurt als het doel eerder wordt behaald;
 • Eventuele andere afspraken met betrekking tot stalling en dergelijke.

Deze minichecklist is niet limitatief, maar geeft u houvast bij het afsluiten van een trainingsovereenkomst.

Dit artikel is geschreven door Kim Voskuilen van het Hippisch Loket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: www.hippisch-loket.nl.

Foto openingsbeeld: Remco Veurink

 

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

101,896FansLike
0VolgersVolg
7,029VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer