Tags Posts tagged with "hoesten"

hoesten

0 3138

De lente is weer in het land en het tempo van het wedstrijdseizoen wordt opgedreven. We willen allemaal ons beste beentje voorzetten en weten dat vele factoren van invloed zijn op onze prestaties en die van onze paarden. Er is één belangrijke grote spelbreker: hoesten.

Het mag ons niet verbazen, want wij mensen ondergaan in het voorjaar ook veel griepinfecties die gepaard gaan met hoest. En vaak houden die problemen weken aan.

Hypergevoeligheid

Een veel voorkomende oorzaak van problemen met de ademhalingswegen en slecht presteren bij paarden is ‘Inflammatory airway disease’ of kortweg IAD, wat eigenlijk overeenkomt met astma bij paarden. IAD wordt gekenmerkt door een combinatie van enerzijds ontsteking en anderzijds hypergevoeligheid van de luchtwegen. Vaak zijn de betrokken paarden in meerdere of mindere mate arbeidsintolerant, hoesten ze, hebben ze een loopneus en is eventueel een toegenomen hoeveelheid slijm zichtbaar in de luchtpijp tijdens camera onderzoek (endoscopie).

De problemen houden vaak meerdere weken aan en vaak hebben de betrokken paarden blijvend aangepast management nodig wat betreft luchthygiëne en aandacht voor afweer, om steeds wederkerende problemen te vermijden.

shutterstock_171822773 (1)

Hoesten: één van de meest voorkomende symptomen van luchtwegproblemen bij paarden.
Foto: Shutterstock

Familiale lijnen

Hoe IAD exact ontstaat bij paarden is nog niet bekend, maar onderzoekers weten al wel dat zowel genetische factoren als omgevingsfactoren een rol spelen. Er is inderdaad al aangetoond dat bepaalde familiale lijnen bij het paard, net als bij de mens, gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van astma. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een heel belangrijke rol. Wat dat betreft weet men al langer dat een stoffige stal uit den boze is voor astmagevoelige paarden. Maar ook subtielere vormen van stof moeten vermeden worden, zo-als het voeren van hooi en het hebben van een hooizolder boven de stal van het paard.

Onderzoekers wisten al dat IAD bij paarden erg vergelijkbaar is met astma bij de mens. In beide gevallen leidt een ontsteking in de longen tot een slechte ademhalingsfunctie, wat op zijn beurt een behoorlijke impact heeft op het aerobe vermogen van een sportpaard. Onderzoekers weten dat bij de mens rhinovirussen, die verantwoordelijk zijn voor de gewone verkoudheid, aanleiding kunnen geven tot opflakkering en verergering van luchtwegproblemen bij astma gevoelige mensen. En wat de paarden betreft, hebben onder-zoekers lang het vermoeden gehad dat er een verband bestond tussen virale infecties en IAD, maar nu heeft zeer recent onderzoek dat ook echt kunnen aantonen.

Nieuw inzicht

Blijkbaar speelt naast stof ook de druk van virale luchtweginfecties een belangrijke rol in het ontstaan van IAD bij paarden. Dat nieuwe inzicht is toch wel heel belangrijk. Dit was voorheen onbekend. Het is eigenlijk niet verrassend, want ook bij de mens heeft onderzoek al aangetoond dat astma aanvallen worden uitgelokt door virale luchtweginfecties bij gevoelige personen. Menselijke rhinovirussen zijn de voornaamste oorzaak van klassieke verkoudheid en het zijn deze virussen die astma aanvallen triggeren en verergeren bij astmapatiënten.

Paarden rhinitis virus (PRV) is ook een veelvoorkomende oorzaak van luchtwegproblemen bij paarden. De incidentie van PRV is erg hoog bij paarden, met andere woorden, je kan bijna niet vermijden dat jouw paard ermee in contact komt. Net zoals je zelf moeilijk een verkoudheid kan vermijden.

Herpesvirus

Naast rhinovirussen, spelen ook herpesvirus infecties een belangrijke rol in luchtweginfecties en vermin-derd presteren bij paarden. Er bestaan verschillende types equine herpes virus (EHV). Vooral EHV type 1, 4 en 2 worden met luchtwegproblemen in verband gebracht.

De studie heeft aangetoond dat paarden met IAD aanzienlijk vaker blootstelling hadden ondergaan aan paarden rhinitis virus (68%) dan controlepaarden zonder IAD (32%). Verder hadden de IAD paarden meer kans op recente blootstelling aan andere respiratoire virussen, zoals EHV, in vergelijking met gezonde controlepaarden.

Drie pijlers

Deze resultaten stemmen tot nadenken en tonen aan dat het management van het IAD gevoelige paard nog veel ruimer getrokken moet worden, waarbij evenzeer veel aandacht moet worden besteed aan het vermij-den van contact van een IAD gevoelig paard met virale luchtweg infecties. Hoe doe je dat dan?

Eigenlijk steunt de aanpak op 3 pijlers. Allereerst ervoor zorgen dat het paard over de correcte afweer beschikt om zichzelf gedegen te kunnen beschermen op het moment dat het toch in contact komt met een luchtweginfectie. Dit kan gedaan worden door middel van vaccineren. En het is inderdaad zo dat er nog lang geen vaccin bestaat voor iedere respiratoire virale infectie bij het paard. Maar toch, er kan al behoor-lijk wat ingezet worden. Het is verstandig daar gebruik van te maken. Pro-actief zijn is dus de boodschap. Bovendien schudt iedere vaccinatie het afweersysteem wakker.

Ten tweede dient men ervoor te zorgen dat het paard een zo’n gering mogelijke infectiedruk ondervindt van respiratoire virale infecties uit de omgeving. Zoals gezegd, de infecties zijn overal. Contact vermijden is dus bijna onmogelijk, maar wat je wel kan doen is verstandig omgaan met paard-paard contacten. Ver-mijd het delen van voederbakken en emmers, het delen van stallen, plaats nieuwkomers minstens twee weken apart van de vaste groep en probeer paarden te groeperen per leeftijdscategorie.

Luchthygiëne

Als derde pijler: besteed voldoende aandacht aan luchthygiëne. Zorg ervoor dat het schoonmaken en op-strooien van de stal in afwezigheid van het paard gebeurt. Gebruik voordroogkuil of zeer goede kwaliteit hooi, ofschoon voor sommige erg gevoelige paarden enkel voordroogkuil een oplossing biedt. Onder-zoeken hebben aangetoond dat hooi de primaire bron van organische stof is.

Paarden die hooi krijgen spenderen heel veel tijd van de dag met hun neus in dat hooi. Dat scenario biedt volop gelegenheid voor verontreiniging van de lagere luchtwegen, zeker als het stoffige hooi in een ruif wordt geplaatst, boven het paard. De situatie wordt nog ernstiger als het hooi beschimmeld is, want onderzoek heeft aangetoond dat schimmelsporen zo mogelijk nog een grotere irritatie veroorzaken.

Misvatting

Schimmelsporen zijn uiterst licht, ze zweven overal en het is een beetje een gekke misvatting dat als je visueel zichtbare beschimmelde stukken uit de hooibaal verwijdert, de rest dan goed is voor het paard. Helaas is dat niet zo. Je mag verwachten dat als je visueel schimmel ziet, er schimmelsporen overal in de betrokken baal zitten. Dit alles betekent dat het vermijden van droog hooi in het dieet van IAD gevoelige paarden vaak onvermijdelijk is om een succesvol management te realiseren.

#beschrijving# #collectie# paarden #zoekkeyword# uitmesten; stro; hooivork; opstrooien #categorie# Praktijk #persoon# #nationaliteit# #paard# #paardkleur# #stamboek# #bijzonderheid# stal [-inrichting] #onderwerp# #locatie# Teteringen #land# Nederland #definitief# Ja #eventid# 261

Bij het opschudden van stro komen veel stofdeeltjes vrij die astma kunnen veroorzaken.
Foto: Remco Veurink

Tot slot is het belangrijk te beseffen dat ammoniak dampen zeer irriterend zijn voor de luchtwegen. Bijgevolg zijn regelmatig uitmesten, een droge stal en een goede stal ventilatie zeer belangrijk.

Goed geventileerde stallen waar neus aan neus contact tussen paarden wordt vermeden zijn een duidelijke pro (foto Delesalle en De Bruijn)

Goed geventileerde stallen waar neus-aan-neus contact tussen paarden wordt vermeden hebben de voorkeur.

Medicatie

Eens het zover is en een paard toch een episode doormaakt van IAD, zullen vaak bijkomende maatregelen nodig zijn zoals medicatie. En daar is het weer belangrijk te begrijpen dat er verschillende types astma bestaan bij paarden. De dierenarts laat zich graag leiden door type kennis om de behandeling te bepalen. De dierenarts voert daarom een longspoeling uit en stuurt deze door naar een laboratorium, alwaar er enerzijds zal worden gekeken naar het type afweercellen dat aangetroffen wordt in het spoelvocht en anderzijds wordt in sommige gevallen het spoelvocht op kweek gezet, om te kijken of ook bacteriën een complice-rende factor zijn.

De indeling van de verschillende astmatypes gebeurt op basis van het type afweercellen dat wordt aangetroffen in het spoelvocht. Alleen heeft men nog onvoldoende zicht op de mogelijke link tussen bepaalde oorzakelijke factoren enerzijds en het type astma anderzijds. Als men dat zou weten, zou men nog doelgerichter het management kunnen aanpassen. We kunnen de kennis ook niet letterlijk kopiëren uit de humane geneeskunde, dat hebben meerdere studies al aangetoond. Bij mensen worden veel minder vaak longspoelingen gedaan. Mensen moeten daarvoor onder volledige narcose. En men merkt dat lang niet alle humane astmamedicatie even goed aanslaat bij het paard.

BAL catheter (foto Delesalle en De Bruijn)

Met behulp van een speciale katheter wordt een longspoeling uitgevoerd.

Breed onderzoek

Dit maakt dat sommige IAD paarden moeilijk te managen zijn. Ze blijven langdurig hoesten ondanks ma-nagement aanpassingen en medicatie. Om daar een beter zicht op te krijgen heeft de Universiteit van Gent samen met Dierenkliniek Wolvega recent een breed onderzoek naar IAD gedaan. Redenen voor het uitvoeren van de studie was dat er toch wel klinische verschillen werden geconstateerd tussen sportpaarden met verschillende types astma.

Het doel was om de klinische klachten, de mate van prestatieverlies en de responsiviteit op medicatie in kaart te brengen en te vergelijken voor de verschillende astma groepen.

Prognose

In totaal werden 174 sportpaarden met IAD in kaart gebracht en daarnaast een jaar lang gevolgd, om volledig herstel of herval te kunnen monitoren. Uit de studie bleek dat vooral paarden die veel eosinofielen en mastcellen, twee specifieke soorten afweercellen in hun longspoelvocht hebben, het moeilijkste te managen en te behandelen zijn. Zij vormen een echte uitdaging. De prognose bleek vooral bij deze groep paarden niet zo goed.

De groep IAD paarden die vooral neutrofielen (weer een andere soort afweercellen) in hun longspoeling hadden, bleken het beste te reageren op management en medicatie. Longbloedingen werden significant meer aangetroffen bij bepaalde types astma. Dit is toch wel belangrijke informatie die een extra dimensie geeft aan mogelijke management maatregelen. Management zal dus uiterst contentieus moeten gebeuren bij bepaalde groepen IAD paarden. Zware inspanningen vragen van een paard dat een IAD episode doormaakt, lijkt niet echt verstandig gezien de bevindingen met longbloedingen.

Hooistomer (foto internet)

Wanneer je hooi wilt blijven voeren aan een paard met astma is een hooistomer een goed alternatief in plaats van het hooi weken.

Maatregelen

Kortom, voorkomen is beter dan genezen. Er zal meer onderzoek verricht moeten worden naar maatregelen om de afweer van sportpaarden te ondersteunen. Stress door competitie en transport zijn niet te onder-schatten factoren met negatieve impact op algemene afweer. Zodra de wetenschap beter begrijpt hoe een onderdrukte afweer snel geïdentificeerd en aangepakt kan worden, zal het probleem van IAD bij paarden veel beter gemanaged kunnen worden.

Tekst en foto’s(tenzij anders vermeld): Cathérine Delesalle en Marco De Bruijn

0 921

Paarden met bronchitis of een stofallergie reageren vaak sterk op prikkels zoals stof, schimmelsporen of te weinig verse lucht. Hooi, stro en andere droge ruwvoeders kunnen bij deze paarden leiden tot hoesten en benauwdheid. Toch heeft ieder paard ruwvoer nodig. Wat zijn de oplossingen?

1. Hooi weken of stomen

Hooi kan soms erg stoffig zijn, wat voor paarden met luchtwegproblemen een probleem oplevert. Om te voorkomen dat het stof tijdens het eten loskomt en voor hoestprikkels zorgt, kun je het hooi onderdompelen in vers water. Zorg dat de gehele portie goed nat is, laat het uitlekken en voer het onmiddellijk. In nat hooi kunnen snel bacteriën gaan groeien, waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Een hooistomer is eveneens een goede oplossing om stof te verminderen.

2. Geen stro

Voor paarden met gevoelige luchtwegen is stro vaak geen geschikte stalbodembedekking. Nat maken is hier geen optie. Een niet-eetbare bodembedekking is beter (zoals vlas of koolzaadstro). Zorg dan wel altijd voor een goede ruwvoervoorziening! Voer meerdere porties geweekt of gestoomd hooi of voordroog per dag en gebruik voor de nacht een slowfeeder. Laat een paard nooit langer dan vier uur zonder eten staan, in verband met het ontstaan van maagzweren.

3. Verzachtende supplementen

Verschillende kruiden hebben een verzachtende werking op de luchtwegen. Supplementen kunnen een allergie niet genezen, maar kruiden kunnen wel verlichting brengen. Bekende voorbeelden hiervan zijn eucalyptus, tijm en anijs. Er zijn ook middelen verkrijgbaar om over droog hooi te vernevelen en zo de nadelige gevolgen van stof te verminderen.

Wanneer een paard echt last heeft van stof is het verstandig om hem buiten te zetten tijdens het uitmesten, opstrooien en ruwvoer voeren aan de andere paarden op stal. Ook is de ventilatie op stal van belang; ammoniak prikkelt de luchtwegen eveneens.

Lees meer over voeding bij luchtwegproblemen.

Ir. Marike Jacobs (Voerconsultant & Columniste VoerVergelijk.nl)

Meer over de auteur: Marike Jacobs is afgestudeerd aan Wageningen Universiteit voor de masteropleiding Animal Nutrition en gespecialiseerd in paardenvoeding. Tijdens haar studie schreef Marike o.a. artikelen voor PaardenSport en verder werkt ze als stalmedewerker op een pensionstal. Mennen is haar favoriete tak van de paardensport, maar voeding en verzorging, en het waarborgen van de ‘happy athlete’ vanuit dat oogpunt, hebben de meeste aandacht.

VoerVergelijk.nl brengt iedere week op de site van de Hoefslag een voedingsverhaal met nuttige tips. VoerVergelijk is een onafhankelijke vergelijkingswebsite die is uitgegroeid tot een platform voor paardenvoer. Op VoerVergelijk kan een bezoeker paardenvoer zoeken, vergelijken en beoordelen. De database bevat alle paardenvoeders en supplementen die in Nederland en België verkrijgbaar zijn.

0 223

Ieder paard heeft, zeker tijdens de herfst en winter, wel eens een kuchje. Niet per se reden voor paniek. Maar als een paard regelmatig een ‘hoestbui’ heeft, tijdens het rijden hoest en misschien zelfs weinig lucht krijgt, is het verstandig er een dierenarts bij te roepen. De oorzaak kan een virus zijn, maar ook stof/schimmelsporen en een slechte ventilatie in de stal kunnen de luchtwegen irriteren

1. Stofallergie

Sommige paarden ontwikkelen op een bepaald moment in hun leven een overgevoeligheid voor ‘stof’. Dit stof is meestal fijnstof uit ruwvoer (hooi, stro), bestaande uit minuscule schimmelsporen. De oplossing hierbij is het goed natmaken of stomen van het hooi en/of stro voordat je het voert. Zodoende komen de schimmelsporen niet vrij. Kuilgras bevat eveneens minder stof. Een stofallergie betekent vaak ook dat stro als bodembedekking de klachten flink verergert. Vlas of koolzaadstro kan uitkomst bieden, maar let hierbij extra op dat je voldoende hooi voert!

2. Ammoniak

Paarden die veel op stal staan en veel eiwit in het rantsoen hebben, scheiden de overmaat aan eiwit uit in de vorm van ammoniak in de urine. Hierdoor kan het ammoniakconcentratie in de stallucht hoog zijn, wat een irriterende werking heeft op de luchtwegen. Je kunt dit zelf meteen ruiken en voelen aan je ogen en luchtwegen wanneer je bij het paard in de stal komt. Kies andere voedermiddelen om het eiwitgehalte in het rantsoen te verlagen, mest elke dag uit en zorg dat het paard voldoende buiten komt. Een goede ventilatie van de stal is een must!

Er zijn verschillende supplementen te koop die irritatie van de luchtwegen verzachten. Voorbeelden hiervan zijn kruidenpreparaten of siroop met eucalyptus, tijm, anijs en/of zoethout. Deze producten kunnen worden gebruikt ter ondersteuning wanneer de hoest wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een virus. In andere gevallen is het zaak om de oorzaak weg te nemen!

Lees meer over luchtwegproblemen.

Ir. Marike Jacobs (Voerconsultant & Columniste VoerVergelijk.nl)

Meer over de auteur: Marike Jacobs is afgestudeerd aan Wageningen Universiteit voor de masteropleiding Animal Nutrition en gespecialiseerd in paardenvoeding. Tijdens haar studie schreef Marike o.a. artikelen voor PaardenSport en verder werkt ze als stalmedewerker op een pensionstal. Mennen is haar favoriete tak van de paardensport, maar voeding en verzorging, en het waarborgen van de ‘happy athlete’ vanuit dat oogpunt, hebben de meeste aandacht.

VoerVergelijk.nl brengt iedere week op de site van de Hoefslag een voedingsverhaal met nuttige tips. VoerVergelijk is een onafhankelijke vergelijkingswebsite die is uitgegroeid tot een platform voor paardenvoer. Op VoerVergelijk kan een bezoeker paardenvoer zoeken, vergelijken en beoordelen. De database bevat alle paardenvoeders en supplementen die in Nederland en België verkrijgbaar zijn.

0 856

Voor Imke Schellekens en Toots (v. Jazz) was 2013 een verloren jaar. De Brabantse topamazone vertelt er in het Hoefslag Jaarboek over. ‘Het gebeurde van de ene op de andere dag. Het was in de week voor Indoor Brabant. Totaal uit het niets begon Toots te proesten en te hoesten. Dat veroorzaakte een enorme jeuk aan zijn neus, waardoor hij elke keer wilde schuren met zijn hoofd. Twee dagen ervoor had hij een extra Rhinovaccinatie gehad, omdat we naar Qatar zouden gaan en daar stellen ze dat verplicht. Achteraf denk ik dat dat er ook mee te maken had, maar bewijzen kun je het natuurlijk niet.’

Laten vaccineren

In eerste instantie werd gedacht aan een allergische reactie, maar eenmaal op Indoor Brabant in Den Bosch bleken de klachten niet weg. Schellekens: ‘Ik weet nog dat Laurens van Lieren hem in Den Bosch zag proesten en schuren. Hij vroeg: heb je hem soms laten vaccineren? En hij voorspelde dat als het daarmee te maken had, het nog wel eens een heel lastig verhaal kon worden om hem weer goed te krijgen. Ik dacht toen wel ‘dat zal toch niet waar zijn’. Je wil daar natuurlijk niet aan denken en je hoopt dat het snel weer de goede kant op gaat. Uit onderzoek bleek dat hij een luchtweginfectie had. Dat verklaarde het hoesten. Maar niet zijn enorme drang om de hele tijd zijn hoofd te willen schuren. Hij had gewoon heel veel jeuk.’

Ontstoken zenuw

Het heeft wel drie maanden geduurd voordat alle ontstekingen uit de luchtwegen weg waren. Maar de jeuk bleef. Met name als ik met hem werkte. Op stal en in de wei had hij er niet eens zo veel last van. We hebben verschillende artsen en experts geraadpleegd. Uiteindelijk ben ik in de kliniek in Duisburg terecht gekomen. Zij constateerden dat tijdens de infectie van de luchtwegen ook een zenuw ontstoken is geraakt. Die zenuw raakt geïrriteerd als Toots aan het werk wordt gezet, wat jeuk veroorzaakt. Herstel van een ontstoken zenuw kost heel veel tijd. Rust is de beste remedie.’ (auteur: Karin de Haan/foto: Remco Veurink)

Naast Imke Schellekens komen met springruiter Marc Houtzager en eventer Raf Kooremans nog twee pechvogels aan bod komen, voor wie 2013 niet bracht waar ze op gehoopt hadden.

Het Jaarboek is verkrijgbaar in de losse verkoop of online te bestellen.

0 1707

Het is de nachtmerrie van iedere paardeneigenaar: een hoestend, kuchend, kwijlend paard dat in een rare houding staat en duidelijk iets in de weg heeft zitten. De dierenarts kan meestal helpen door middel van een spierverslapper en/of sonderen, maar tot de dierenarts op locatie is, is slokdarmverstopping een heel akelig gebeuren, voor zowel eigenaar als paard. Alle reden dus om dit te voorkomen!

1. Let op senioren!

Bij senioren laat de kwaliteit van de kiezen na verloop van tijd te wensen over. Het voedsel wordt niet goed genoeg gekauwd; vaak vind je proppen voer rond de eetplek, maar soms wordt zo’n prop ook ingeslikt, met alle gevolgen van dien. Seniorenvoeders die geweekt moeten worden zijn een uitkomst. Toch verdient het nog altijd aanbeveling om ook langstengelig ruwvoer beschikbaar te stellen. Houd senioren daarmee altijd goed in de gaten!

2. Zemelen

Zemelen kunnen het best nat gevoerd worden. Het zijn namelijk kleine velletjes waarop een paard weinig kauwt en bovendien zijn ze erg droog. Bij weinig speekselaanmaak is de kans aanwezig dat de zemelen in de keel blijven hangen en verstopping of op zijn minst een vervelend gevoel veroorzaken.

3. Zeer fijn gehakseld ruwvoer en gemaaid gras

Fijn gehakseld ruwvoer heeft een korte vezellengte en wordt minder gekauwd. Hier geldt hetzelfde risico als bij zemelen. Het voeren van gemaaid gras kan een risico zijn omdat een paard veel grotere happen kan nemen, waarbij het natte gras een klont kan vormen.

Bietenpulp en slokdarmverstopping worden vaak in één adem genoemd. Bij het eten van ‘normale’ hoeveelheden droge bietenpulp is het risico op problemen echter heel klein. Slokdarmverstopping is al helemaal onwaarschijnlijk, omdat bietenpulp tijd en vocht nodig heeft om te zwellen en daarvoor veel te kort in de slokdarm aanwezig is. Een maagtorsie en verstoppingen verderop in het darmkanaal zijn veel waarschijnlijker, maar eigenlijk alleen als een paard op eigen houtje droge bietenpulp uit de ton heeft staan eten! (foto: Remco Veurink)

Lees meer over slokdarmverstopping.

Ir. Marike Jacobs (Voerconsultant & Columniste VoerVergelijk.nl)

Meer over de auteur: Marike Jacobs is afgestudeerd aan Wageningen Universiteit voor de masteropleiding Animal Nutrition en gespecialiseerd in paardenvoeding. Tijdens haar studie schreef Marike o.a. artikelen voor PaardenSport en verder werkt ze als stalmedewerker op een pensionstal. Mennen is haar favoriete tak van de paardensport, maar voeding en verzorging, en het waarborgen van de ‘happy athlete’ vanuit dat oogpunt, hebben de meeste aandacht.

VoerVergelijk.nl brengt iedere week op de site van de Hoefslag een voedingsverhaal met nuttige tips. VoerVergelijk is een onafhankelijke vergelijkingswebsite die is uitgegroeid tot een platform voor paardenvoer. Op VoerVergelijk kan een bezoeker paardenvoer zoeken, vergelijken en beoordelen. De database bevat alle paardenvoeders en supplementen die in Nederland en België verkrijgbaar zijn.

0 482
Paard in een trailer.

Ieder paard geeft wel eens een kuchje, maar een gezond paard hoort niet regelmatig te hoesten. Toch zijn er in de winter veel paarden die bijvoorbeeld tijdens het begin van de arbeid een paar keer kuchen. Stof of schimmels uit hooi en stro kunnen hiervan de oorzaak zijn.

1. Geen droog hooi voeren

Geef een hoestend paard geen droog hooi meer. Als je toch hooi wilt voeren, dompel dit dan onder in een bak water alvorens het te voeren. Hooi weken is arbeidsintensief en niet altijd even eenvoudig. Een alternatief is het voeren van een goede kwaliteit voordroogkuil of kunstmatig gedroogd ruwvoer. Door een ander fermentatieproces is voordroogkuil vrij van stof en kunstmatig gedroogd ruwvoer is op hoge temperatuur gedroogd waardoor stof, schimmels en bacteriën zijn vernietigd. Een ander alternatief voor het weken van hooi is hooi stomen. Door middel van een speciale hooistomer worden veel bacteriën en schimmels vernietigd.

2. Vervang stro door houtkrullen of vlas

Vervang het stro in de stal door houtkrullen of vlas, omdat stro ook stof, schimmels en mijten bevat, waarop de luchtwegen kunnen reageren.

3. Stalklimaat

Houd de stal stofvrij en zorg voor goede ventilatie, maar voorkom tocht. Mest regelmatig, liefst dagelijks, uit en haal je paard uit de stal voordat je gaat uitmesten. Bij alle hoestende paarden is het minimaliseren van stof in de omgeving van cruciaal belang.

Als uw paard regelmatig hoest, is het verstandig om uw dierenarts te raadplegen.

Ir. Marike Jacobs (Voerconsultant & Columniste VoerVergelijk.nl)

Lees meer over hoesten op VoerVergelijk.nl

Meer over de auteur:
Marike Jacobs is afgestudeerd aan Wageningen Universiteit voor de masteropleiding Animal Nutrition en gespecialiseerd in paardenvoeding. Tijdens haar studie schreef Marike o.a. artikelen voor PaardenSport en verder werkt ze als stalmedewerker op een pensionstal. Mennen is haar favoriete tak van de paardensport, maar voeding en verzorging, en het waarborgen van de ‘happy athlete’ vanuit dat oogpunt, hebben de meeste aandacht

VoerVergelijk.nl brengt iedere week op de site van de Hoefslag een voedingsverhaal met nuttige tips. VoerVergelijk is een onafhankelijke vergelijkingswebsite die is uitgegroeid tot een platform voor paardenvoer. Op VoerVergelijk kan een bezoeker paardenvoer zoeken, vergelijken en beoordelen. De database bevat alle paardenvoeders en supplementen die in Nederland en België verkrijgbaar zijn.

Volg ons!

102,963FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer