Tags Posts tagged with "dressuurforum"

dressuurforum

0 313
dressuur
© DigiShots

29 maart kwam het dressuurforum bijeen voor een thema bijeenkomst om te praten over vernieuwingen in de wedstrijdsport. Daarnaast ging het over de mogelijkheden voor een tijdelijke dispensatieregeling, Online paardrijden en het verplicht inzetten van toezichthouders tijdens dressuurwedstrijden.

Dispensatieregelingen

Tijdens de vergadering sprak men dus over het voorstel voor een tijdelijke dispensatieregeling. Deze zou mogelijk kunnen gelden voor mensen die weinig hebben kunnen trainen in coronatijd en graag een niveau lager willen starten op wedstrijden, en juist versnelde promotie voor ruiters die wel door hebben kunnen trainen in coronatijd.

Het forum staat achter het voorstel voor terugplaatsing en heeft de kader bepaald waarbinnen opwaardering mogelijk is voor de dressuur klasse ZZ-Zwaar naar Lichte Tour. De voorstellen voor tijdelijke dispensatie zijn besproken in alle sportfora en voorgelegd aan het KNHS-bestuur.

Toezichthouder

Daarnaast werd er gesproken over de inzet van een toezichthouder tijdens de onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten, de meetmomenten en de wedstrijden. Hierover heeft het dressuurforum het volgende besloten;

 • Tijdens de onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten is de inzet van een toezichthouder niet verplicht.
 • Wanneer meetmomenten en/of wedstrijden weer zijn toegestaan, vervallen de onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten en geldt de verplichting voor het inzetten van een toezichthouder wel vanaf 1 april.

Vernieuwing wedstrijdsport

Vanaf 2021 is de KNHS gestart met een uitgebreide vernieuwing van de wedstrijdsport. Hiervoor heeft men een programma opgesteld dat er voor moet zorgen dat de wedstrijdsport de komende jaren dusdanig vernieuwd, zodat dit past bij de manier waarop ruiters tegenwoordig het liefst de wedstrijdsport beoefenen. Wedstrijdsporters vragen om meer gemak, flexibiliteit, betaalbare sport, transparantie en een objectieve en gelijke beoordeling in alle regio’s. Dit zijn dan ook de doelen van het programma

Klik hier voor het uitgebreide verslag. 

 

Bron: KNHS

Foto: Digishots

0 312
dressuur algemeen subtop

Het dressuurforum vergaderde op 15 februari voor de eerste keer dit jaar in een regulier overleg. Op 8 februari werd een extra overleg over Paardrijden.nl gevoerd.

Online wedstrijden

Vanaf april is het vanwege het coronavirus en de geldende overheidsmaatregelen, mogelijk om in de dressuur deel te nemen aan Paardrijden.nl t/m de klasse M2 voor puntenregistratie. Omdat het overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt kwam de vraag uit het veld om Paardrijden.nl ook voor de klassen Z1, Z2 en ZZ-Licht mogelijk te maken voor winstpuntenregistratie. In de vergadering van de Ledenraad van afgelopen januari kwam ook deze vraag weer diverse keren voorbij. Het dressuurforum is hiermee aan de slag gegaan en heeft de voorwaarden opgesteld om dit mogelijk te maken.

Op 15 februari kwamen diverse onderwerpen aan bod waarvan de belangrijkste gespreksonderwerpen hieronder worden weergegeven.

Wijzigingen in FEI proeven/ protocollen

Binnen het dressuurforum en de topsportcommissie dressuur is gesproken over de wijzigingen die de FEI heeft doorgevoerd in de protocollen half januari en de wens van de topsportcommissie om ook de FEI te volgen in de strafpuntenregeling. Dit zal gelden voor de klassen / rubrieken waarvoor wij als KNHS de FEI protocollen (Engelse versie) gebruiken. Afgesproken is dat voor de klassen LT en ZT vanaf 2021 de FEI proeven in het geheel gebruikt worden inclusief de strafpuntenregeling van de FEI. Dit betekent dat bij een vergissing in het programma van de proef er 2% aftrek van het eindpercentage van de proef wordt gegeven. Bij een tweede vergissing geldt uitsluiting. Ook heeft de FEI aanpassingen gedaan in de dressuurprotocollen. Voor de rubrieken die onder het FEI reglement worden verreden worden deze nieuwe protocollen doorgevoerd. De rubrieken Children, Junioren, Young Riders en U25 worden verreden onder het KNHS reglement. Voor al deze rubrieken, met uitzondering van de Children, heeft de FEI een wijziging in de protocollen doorgevoerd. De wijziging houdt in dat aan het laatste cijfer op het protocol voor houding en zit, nu ook de algemene impressie is toegevoegd. Ook heeft het dressuurforum op advies van de Topsportcommissie dressuur gesproken over het volledig overnemen van het FEI protocol voor de klasse Z2 pony’s. Hier worden de mogelijkheden voor onderzocht.

Official Opleidingen

Het forum heeft gesproken over de mogelijkheden voor onze official opleidingen in corona tijd en hierover heeft het dressuurforum een advies gegeven aan de werkorganisatie.

Kampioenschapsreglement Hippiade 2021

De kampioenschapsbepalingen voor de Hippiade 2021 zijn besproken. Het dressuurforum heeft in het kader van paardenwelzijn voorgesteld om in de kampioenschapsbepalingen een maximaal aantal starts per paard op te nemen voor deelname aan de kampioenschappen. Dit voorstel zal ter bespreking worden voorgelegd.

Volgende vergadering

Er zal een extra vergadering ingepland worden voor het onderwerp vernieuwing in de wedstrijdsport. De volgende reguliere vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 17 mei a.s.

Bron: KNHS

Foto: Archief

dressuur algemeen

Het springforum kwam op 18 januari voor de eerste keer in 2021 (online) bijeen. Hier bespraken ze onder andere de meetmomenten, die bij het spring- en dressuurforum in de smaak vielen. Om die reden gaat er vanaf 1 april 2021 (wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is) een pilot meetmomenten van start.

Veel gebruik gemaakt

In de coronaperiode van afgelopen jaar kregen organisaties de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden en richtlijnen beoordelings- en meetmomenten te organiseren. Zo konden er proeven, parcoursen of een cross worden gereden. Veel ruiters maakten gebruik van deze meetmomenten. Dit leidde ertoe dat zowel het spring- als dressuurforum enthousiast zijn om ook meetmomenten aan te bieden wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is. De meetmomenten zijn dan een sportvorm naast het rijden van een wedstrijd.

Belangstelling meten

De pilot meetmomenten loopt van 1 april (of wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is) tot 1 oktober. Het doel hiervan is om de belangstelling voor meetmomenten vast te stellen. De KNHS bekijkt of meetmomenten per 1 oktober opgenomen worden als sportvorm in het Algemeen wedstrijdreglement. De beoordelings- en meetmomenten geven ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de opleiding en training van hun paard.

Voor zichzelf

De meetmomenten hebben een educatief- en trainingsdoel. Net als bij de meetmomenten van afgelopen jaar wordt er geen klassement opgemaakt en worden er geen prijzen uitgereikt. Ruiters en amazones rijden niet tegen elkaar maar juist voor zichzelf, om verder te komen in de training. Hierbij krijgen ze wel de mogelijkheid om winstpunten te verdienen tijdens de meetmomenten.

Pilot Flex wedstrijden

Tevens werd er tijdens het springforum een voorstel gedaan voor Flex wedstrijden. Dit zijn wedstrijden onder de vlag van de KNHS waarin de ruiter meer vrijheid krijgt in de regelgeving. Zo vindt er bijvoorbeeld geen startgerechtigdheidscontrole plaats. Wel zijn er controles om het dierenwelzijn te waarborgen, zoals de minimum leeftijd van een paard en het maximale aantal starts. Het voorstel werd positief ontvangen en wordt nu verder uitgewerkt. Meer hierover en de rest van het verslag lezen kan via de website van de KNHS.

Bron: KNHS

Foto: Archieffoto

0 304
algemeen dressuur
Foto: Archief

Het dressuurforum vergaderde op 16 november 2020 voor de vijfde keer dit jaar. Diverse onderwerpen werden besproken. Voorstellen voor reglementswijzigingen en bespreekpunten vanuit werkgroep Subtopwedstrijden waren belangrijke gespreksonderwerpen.

Werkgroep Subtopwedstrijden

Vanuit het dressuurforum en de topsportcommissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Het forum staat positief tegenover het voorstel om de Subtop een kwalitatieve impuls te geven door een andere indeling van de wedstrijdcategorieën voor te stellen. Er wordt voorgesteld om de Kadervormings- en Uitzendingswedstrijden en de wedstrijdstrijden waar rubrieken Zware Tour worden verreden op te nemen als categorie 1 wedstrijden waar andere eisen aan worden gesteld. Dit wordt verder uitgewerkt.

Toekomst dressuur

Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan tijdens de coronaperiode. Tijdens de vergadering zijn deze initiatieven geëvalueerd. Het forum is positief over het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement. Het forum heeft een advies aangaande het doorgaan met de online dressuurproeven t/m klasse L2 uitgebracht naar het KNHS-bestuur. Het KNHS-bestuur heeft het voorstel overgenomen en aangegeven dat dit ingaat zodra Meetmomenten en/of wedstrijdsport weer mogelijk zijn. In dit voorstel zijn een aantal aandachtspunten en voorwaarden opgenomen o.a. met betrekking tot waarborgen van paardenwelzijn, promotieregeling en financiële haalbaarheid.
Het forum heeft zich gebogen over het vraagstuk of er een onderscheid in de sport aan te brengen is  tussen de professional en de amateur. Het forum is opnieuw tot de conclusie gekomen dat er geen goede definitie is om het verschil te duiden. Het moet vooral gezocht moet worden in het sportaanbod (type wedstrijden) zodat de ruiter de wedstrijden kan kiezen passend bij de ambitie. Waarbij het inherent aan de paardensport is dat ruiters met verschillende ambities deelnemen aan dezelfde competitie.

Kampioenschapsreglement indoor 2021

Het indoorkampioenschapsreglement 2021 is besproken en vastgesteld (inmiddels ook gepubliceerd).
De verschillende niveaus die je in combinatie mag starten tijdens het Regio- en KNHS-kampioenschap zijn aangescherpt. Dit geldt voornamelijk voor de ruiters die een paard hebben in de klasse Z1 of hoger en tevens een paard in de lagere klasse.

Harnachementgids

De bestaande lijsten met de toegestane bitten, hoofdstellen en sporen, die op de website gepubliceerd staan, worden vervangen, door een harnachementgids. Het doel van de harnachementgids is om nog overzichtelijker te maken welke optomingen zijn toegestaan. De KNHS krijgt dagelijks vragen of een bepaald bit of hoofdstel toegestaan is. We hopen dat ruiters aan de hand van deze harnachementgids beter in staat zijn om vast te stellen of een hoofdstel of bit is toegestaan. De gids is afgerond en inmiddels gepubliceerd op de KNHS-site.

Reglementswijzigingen 2021

Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen voor reglementswijzigingen. Diverse voorstellen zijn aan de orde gekomen op het gebied van reglementering, optoming en hulpmiddelen. De volgende voorstellen worden verder uitgewerkt (naast bovenstaande) en zullen behandeld worden tijdens de volgende vergadering als een voorstel voor reglementswijziging;

 • Voorstel Bitloos rijden t/m ZZ-licht toestaan.
 • Harnachementsgids is afgerond en gepubliceerd
 • Voorstel afschaffen dressuurhoedje per 1 januari 2021
 • Voorstel afschaffen van verliespunten in de dressuur
 • Voorstel toezichthouder op het voorterrein verplicht stellen
 • Voorstel niet meer toestaan van het gebruik van bandages bij viertallen Kür op muziek.

Bij goedkeuring door het KNHS-bestuur zullen de reglementswijzigingen zoals gebruikelijk per 1 april 2021 ingaan. Uitzondering hierop is de verplichting van het dragen van een veiligheidshelm (goedgekeurd voor de paardensport) voor alle klassen. Deze gaat in per 1 januari gelijk aan de FEI.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 15 februari 2021.

Bron: KNHS

Foto: Archief

voorterrein
CHIO Twente 2019 © DigiShots

Het is niet altijd even makkelijk om tijdens dressuurwedstrijden voldoende juryleden te vinden die toezicht houden op het voorterrein. Dat is een van de uitkomsten van een evaluatie van de inzet van toezichthouders het afgelopen jaar.

Deze evaluatie stond op de agenda ven het KNHS dressuurforum. Dat kwam eerder deze maand bij elkaar.

Veiligheid, fair play en welzijn

De KNHS kondigde in april van dit jaar aan dat er tijdens 44 KNHS-dressuurwedstrijden toezichthouders op het voorterrein aanwezig zouden zijn. Deze official moet controleren op veiligheid, fair play en het welzijn van de paarden. Hiermee gaf de KNHS een vervolg aan de pilot in 2018.

“In het kader van paardenwelzijn en de maatschappelijke ontwikkeling is het belangrijk om de inzet van toezichthouders uit te breiden,” vindt de KNHS. Voor 2020 zal daarom een nieuw voorstel opgesteld worden. Dat komt tijdens de volgende vergadering van het dressuurforum aan de orde.

Aantrekkelijker maken dressuursport

Verder werd gesproken over het sporttechnisch beleid binnen de dressuursport, de maatschappelijke ontwikkelingen en over het aantrekkelijker maken van de dressuursport.

Werkgroepen gaan aan de slag met de thema’s beoordeling in de dressuur, reglementen, professionals versus amateurs, een leeftijdsgericht aanbod en het sporttechnische format van de Hippiade dressuur 2020.

Reglementswijzigingen

Voor de volgende vergadering op 18 november staan voorstellen voor reglementswijzigingen op de agenda. Het dressuurforum werkt aan een nieuwe procedure voor het goedkeuren van hoofdstellen en bitten voor KNHS wedstrijden.

Zie ook: KNHS introduceert toezichthouders op dressuurwedstrijden

Bron: KNHS

Foto: archief

Het gebruik van beenbeschermers zoals bandages, pijpkousen, peesbeschermers, strijklappen e.d. blijft niet toegestaan in de dressuur ring. Een recent aangewakkerde discussie hierover heeft het Dressuurforum niet op andere gedachten kunnen brengen.

Het jaarplan 2018, met daarin de onderwerpen welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de reglementswijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen op de agenda van het Dressuurforum.

Beenbeschermers

Amazone Wendy Scholten plaatste onlangs een stelling op Facebook naar aanleiding van een verwonding van haar schimmel tijdens het rijden van haar dressuurproef. Ze vindt dat beenbeschermers aan voorbenen zouden moeten worden toegestaan tijdens het rijden van een dressuurproef.

Hier kwamen meer dan 400 reacties op van bekende en onbekende ruiters. Het is overgrote deel van de ruiters deelde de mening van Scholten.

Dressuurforum

Het Dressuurforum besliste echter anders. De reden hiervoor is dat de gangen, de beenzetting en de takt behoren tot de basispunten van dressuur. ‘Beenbescherming kan ook van invloed zijn op de gangen en de bewegingsafloop en daarmee op de beoordeling van een jurylid,’ staat in het verslag van de bijeenkomst.

‘Het dressuurforum ziet op dit moment nog te veel verdeling van meningen om hierover nu het besluit te nemen de huidige regelgeving aan te passen.’

Reactie Wendy Scholten

Wendy Scholten is blij dat het onderwerp in ieder geval besproken is. ‘Het heeft in ieder geval iets los gemaakt en ik kreeg veel steun in mijn stelling.’

Scholten denkt niet dat beenbeschermers invloed hebben op de gangen van een paard.  ‘Ik denk zelf dat beschermers bij het springen meer van invloed kunnen zijn op de manier van springen dan op de beweging van een dressuurpaard.’

Meer zeggenschap

Scholten denkt niet dat het toestaan van beenbeschermers leidt tot meer officials tijdens wedstrijden. ‘Steekproefgewijs controles uitvoeren zou een optie zijn, maar er  hoeft geen verplichting tot extra officials te komen, onder meer vanwege de bijkomende kosten. Ik zou als ruiter en eigenaar van mijn paarden gewoonweg meer zeggenschap willen hebben in het gebruik van beschermers.’

 

STELLING: Beenbeschermers aan voorbenen zouden toegelaten moeten worden in de dressuurring tijdens wedstrijden van KNHS…

Geplaatst door Wendy Scholten Horses op Vrijdag 9 november 2018

Bron:  Hoefslag / Overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan

Foto: Archief foto

0 1421
voorterrein
foto: Remco Veurink

Het KNHS dressuurforum kwam op 20 november bij elkaar. Opleidingen, welzijn en toezicht op het voorterrein én de reglementswijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein: uitbreiding pilot naar alle regio’s in 2018

Het dressuurforum is weer een stap verder gekomen. De aangekondigde pilot op tien wedstrijden in regio Drenthe is inmiddels afgerond. Doel van deze pilot was om te toetsen of het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein mogelijk is, bij welke wedstrijden dat zou moeten, wat de voors en tegens zijn en wat de taken van een toezichthouder dan zijn.

Naar aanleiding van de pilot adviseert het dressuurforum om in 2018 in iedere regio zo’n pilot te organiseren, waarbij op vier wedstrijden per regio een toezichthouder wordt aangesteld. Er is inmiddels een projectvoorstel geschreven en na goedkeuring gaan de forumleden hier in hun eigen regio mee aan de slag.

Opleidingen

Het forum besprak de mogelijheid om een regionaal opleidingspunt in te stellen. Iedere regio bespreekt dit en koppelt de resultaten terug.

Reglementswijzigingen

Er komen geen reglementswijzigingen in 2018, behalve als de FEI wijzigingen doorvoert die ook in het KNHS-reglement doorgevoerd moeten worden. De FEI maakt dit eind november bekend.

In blokjes rijden tijdens Subtopwedstrijden klasse ZZ-Zwaar

Vanuit de Subtop (klasse ZZ-Zwaar) is gevraagd of het ook op wedstrijden met maar één ring mogelijk kan worden om “in blokjes rijden”. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld vier deelnemers eerst de eerste proef rijden en direct daarna de tweede. Een ongeschreven regel bij de Subtop was altijd dat wanneer de tweede proef door hetzelfde jurykoppel beoordeeld wordt, de juryleden van plaats wisselen voor de tweede proef. Dit wordt in een aantal gevallen niet meer toegepast. Het dressuurforum is van mening dat de juryleden niet van plaats hoeven te wisselen bij het beoordelen van de tweede proef in de klasse ZZ-Zwaar.

Over het dressuurforum

De leden van het dressuurforum denken na over de dressuursport, bespreken nieuwe ideeën en evalueren de reglementen. Zij kijken naar de hele breedte van de sport, dus van instroom tot topniveau. Lees de verslagen van het dressuurforum.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 708

Het dressuurforum kwam op 26 juni 2017 bijeen. De belangrijkste onderwerpen waren opleidingen en het ontwikkelen van een goede toekomstvisie, inclusief de daarvoor benodigde reglementswijzigingen.

1. Opleidingen

Het dressuurforum heeft uitgebreid gesproken over alles wat er speelt binnen de KNHS opleidingen. Dit is o.a. de doorlopende leerlijnen brons en zilver voor ruiters, officials en instructeurs en het licentiereglement.

2. Ontwikkelen toekomstvisie

Onderwerpen die ook deze vergadering wederom aan de orde kwamen waren o.a.

 • Jeugd in de dressuur
  Welke mogelijkheden zijn er om leeftijdsgericht sportaanbod te bieden, waarbij niet meer gekeken wordt naar de hoogte van de pony maar naar de leeftijd van de deelnemer?
 • Toezicht op het losrijterrein
  Om de sport verder te helpen is het forum van mening dat er blijvend ingezet moet worden op paardenwelzijn. Een lijn die al succesvol is ingezet met de introductie van de nieuwe dressuurproeven sinds 1 april 2016, waarbij de nadruk veel meer op harmonie en ontspanning ligt. Het forum besprak de mogelijkheden om een toezichthouder in te stellen op het voorterrein bij dressuurwedstrijden. Wat zijn de voors en tegens? Voor welke wedstrijden kan een toezichthouder aangesteld worden en wat zijn de taken? Het dressuurforum stelt voor een pilot op te zetten.

De komende vergaderingen wordt over beide onderwerpen doorgepraat.

3. Volgende vergadering

De volgende vergadering van het dressuurforum is op 18 september 2017.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van je regio of neem contact op met het dressuurforumlid van je regio.

Bron: KNHS persbericht
Foto: Digishots

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 41)

0 646

Het Dressuurforum kwam op 14 september voor de vierde keer bijeen in 2015. Eén van de belangrijkste bespreekpunten was net zoals tijdens de vergadering in juni de ontwikkeling van het nieuwe dressuurproevenboekje dat ingaat per 1 april 2016 en de daarbij behorende voorstellen tot wijzigingen.

Ontwikkeling nieuwe dressuurproeven

Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de nieuwe proeven t/m de klasse ZZ-Zwaar. Ook zijn de afdelingsdressuurproeven herschreven en is de klasse ZZ-Licht toegevoegd aan de afdelingsdressuur. Bij het ontwerpen van de proeven is heel duidelijk gekeken vanuit de verschillende juryplaatsen. De opmerkingen vanuit de regio’s zijn meegenomen in de nieuwe proeven. In grote lijnen blijven de uitgangspunten en de rode draad dezelfde als dat deze waren in 2006 en 2011.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten bij het vernieuwen van de proeven  waren o.a. dat het forum de proeven graag korter en vloeiender wilde. Om deze reden zijn dan ook niet alle onderdelen die mogelijk gevraagd kunnen worden in een klasse, per proef opgenomen.

Om de sport voor een ieder nog toegankelijker te maken hebben we er ook voor gekozen om t/m de klasse M2 in zowel de middendraf als de uitgestrekte draf het licht rijden toe te staan. Ook is ervoor gekozen om t/m de klasse ZZ-Licht bij het binnenkomen niet meer halt te houden. Omdat het forum het belangrijk vindt om ook in de hogere proeven ontspanning te laten zien is het hals laten strekken toegevoegd t/m de klasse Z2. De afdelingsdressuurproeven zijn uitdagender geworden waarbij wat meer de nadruk op het carousselmatige komt te liggen.

Ook wordt er meer uitleg toegevoegd in het dressuurproevenboekje met een voorblad voor iedere klasse waarop staat aangegeven wat er van de combinatie wordt verwacht in die proeven. Dit schept meer duidelijkheid voor zowel juryleden als deelnemers. Het binnenkomen bij A gaat altijd over de A-C lijn.

Bijscholing

Jurybijscholingen over nieuwe proeven worden verplicht in het eerste kwartaal van 2016. Hierover wordt binnenkort meer gecommuniceerd.

De volgende vergadering van het dressuurforum staat gepland op 16 november 2015.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 1986

Het Dressuurforum kwam op 8 juni voor de derde keer bijeen in 2015. Eén van de belangrijkste bespreekpunten was de ontwikkeling van het nieuwe dressuurproevenboekje dat ingaat per 1 april 2016 en de daarbij behorende voorstellen tot wijzigingen.

In maart en april heeft ieder forumlid in zijn/ haar regio de wensen geïnventariseerd. Naar aanleiding van de uitkomsten is een werkgroep vanuit het forum aan de slag gegaan met het ontwikkelen van nieuwe proeven. In grote lijnen blijven de uitgangspunten en de rode draad dezelfde als dat deze waren in 2006 en 2011.

Het dressuurforum stelt de volgende wijzigingen voor;

 • Meer afwisseling in de proeven per klasse en de proeven per 2 maanden laten rouleren in plaats van per kwartaal.
 • De B en L proeven korter maken en minder overgangen in de proeven zodat de proeven vloeiender te rijden zijn. Het aantal onderdelen per proef blijft wel hetzelfde.
 • Meer uitleg over de te rijden onderdelen en de wijze waarop deze worden beoordeeld met beoordelingscriteria gaan opnemen in de uitleg behorend bij de dressuurproeven.
 • Een nieuwe klasse onder de huidige klasse B dressuur ontwikkelen om de instap in de wedstrijdsport te verlagen, hiermee vervallen de A/B pony proeven.
 • Schrappen verplicht starten 1e proef.

Klik hier voor het volledige verslag.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer