Juridisch: Meewerken aan arbitragecommissie verplicht?

Juridisch: Meewerken aan arbitragecommissie verplicht?

paard
foto: Remco Veurink
Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling. De betreffende zaken komen uit de praktijk en kunnen daarom voor een ieder die beroeps- of hobbymatig actief is in de paarden(sector) interessant zijn. In deze aflevering bespreekt onze juriste Kim Voskuilen de vraag of je verplicht bent mee te werken aan de arbitragecommissie:
Vraag:
‘Ik heb met iemand een geschil over een paard en we komen er onderling niet echt uit. Nu heb ik een brief ontvangen van het KWPN met daarin de mededeling dat diegene onze kwestie voor heeft gelegd aan de arbitragecommissie van het KWPN en dat ik een verweerschrift in moet dienen. Zo’n geschil kan toch alleen beoordeeld worden door een rechter? Ik wil dit niet. Ben ik verplicht hieraan mee te werken?’

Antwoord:

Naast de gewone rechtspraak zijn er diverse andere manieren om een geschil tot een goed eind te brengen. Er zijn diverse voordelen om voor een alternatieve geschillenbeslechting te kiezen. Hierbij kan je denken aan een oplossing binnen een korter tijdsbestek en financieel kan het gunstiger zijn om niet voor de normale rechtsgang te kiezen. Maar er zijn ook nadelen waar rekening mee gehouden moet worden. Zo kan je vaak niet in hoger beroep als de uitkomst niet gunstig uitvalt en wordt een geschil lang niet altijd beoordeeld door iemand met een juridische achtergrond. Wanneer je akkoord gaat met algemene voorwaarden of statuten bij het aangaan van bijvoorbeeld een lidmaatschap, bestaat dus de mogelijkheid dat een arbitrageprocedure hiervan onderdeel uitmaakt. Wordt een geschil door de tegenpartij aanhangig gemaakt bij de arbitragecommissie,  bestaat er in principe geen mogelijkheid om hier onderuit te komen. Jij bent immers akkoord gegaan met de voorwaarden en dus ook de mogelijkheid dat een schil wordt voorgelegd aan een arbitragecommissie. Het is dus goed om je te realiseren dat je bij het accepteren van algemene voorwaarden akkoord gaat met de mogelijkheid dat een geschil niet slechts door de rechter wordt beslecht, maar afgedaan kan worden door particuliere rechtspraak.

Meer informatie over vormen van geschillenbeslechting:
Rechtspraak
In Nederland kunnen geschillen worden voorgelegd aan de rechter bij de rechtbank. De rechter bekijkt de voorgelegde zaak en zal aan de hand van alle feiten en omstandigheden tot een uitspraak komen waar partijen zich aan moeten houden. Als een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechter, kan die partij hoger beroep instellen om een hogere rechter te vragen  de zaak in zijn geheel opnieuw te beoordelen. Hierna bestaat nog een laatste mogelijkheid indien een van de partijen zich niet kan vinden in de uitspraak van het gerechtshof: cassatie. Bij een cassatieberoep wordt een verzoek ingediend bij de Hoge Raad der Nederlanden om een (eerdere) uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. Belangrijk verschil met het hoger beroep is, dat bij cassatie de Hoge Raad niet inhoudelijk naar de feiten en omstandigheden kijkt. De Hoge Raad beoordeelt alleen of het gerechtshof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast en of de uitspraak goed is onderbouwd.
Alternatieve geschillenbeslechting
Zoals aangegeven zijn er naast de gang naar rechter nog andere manieren om een geschil tot een (goed) einde te brengen.  Zo bestaat er tuchtrechtspraak dat erop toeziet dat leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels houden, zoals artsen en notarissen. Ook bestaan er geschillencommissies die veelal onderdeel zijn van een brancheorganisatie, die klachten van consumenten over leveranciers behandelen.  Een ander voorbeeld is mediation.  Hierbij helpt een onafhankelijke neutrale buitenstaander de betrokken partijen om zelf tot een oplossing te komen. Een heel bekend voorbeeld van particuliere geschillenbeslechting is De Rijdende Rechter. Dit is een bindend adviesprocedure. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden wordt het geschil niet beoordeeld door een rechter, maar door een bindend adviseur. Het is hiervoor niet vereist dat de adviseur juridisch is onderlegd. Een bindend adviseur stelt tijdens zo’n procedure vast wat (rechtens) tussen partijen geldt.
Arbitrage
Bij een conflict kan ook een arbitragecommissie worden ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Een arbitragecommissie bestaat uit een oneven aantal arbiters, één of drie, die werkzaam zijn in de betreffende bedrijfstak. Dit wordt vaak ook een geschillencommissie genoemd. Het is niet vereist dat deze arbiters een juridische opleiding hebben gevolgd. Een arbitragecommissie behandelt het conflict op een vergelijkbare wijze als de rechter. De eisende partij dient schriftelijk zijn eis in en de tegenpartij mag hierop schriftelijk zijn verweer kenbaar maken. Daarop volgt nog een schriftelijk ronde of wordt een mondelinge behandeling gepland waarbij beide partijen een toelichting mogen geven. Hierna volgt een bindende uitspraak.  Partijen zijn gebonden aan dit arbitrale vonnis.
Hoe kom je bij een arbitragecommissie terecht?
De mogelijkheid (maar soms ook verplichting) om een geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie kan worden vastgelegd in een individuele overeenkomst, maar wordt veelal vastgelegd in algemene voorwaarden. Om terug te komen op bovenstaande vraag: ja, hoogstwaarschijnlijk ben je verplicht hieraan mee te werken. Als beide partijen lid zijn van het KWPN, dan is het mogelijk dat een geschil wordt voorgelegd aan de arbitragecommissie van het KWPN. Met deze mogelijkheid ga je akkoord als je lid wordt van het KWPN. Dit betekent dat op het moment dat de tegenpartij de arbitrageprocedure heeft gestart, je hieraan mee zal moeten werken.
Wat is belangrijk om te weten?
Vaak is arbitrage een mogelijkheid naast de normale rechtsgang. Als de weg van de arbitrageprocedure is gekozen, dan is het niet meer mogelijk om het geschil voor te leggen aan de ‘gewone’ rechter. De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend en daar kan je niet onderuit. Wellicht nog belangrijker is het feit dat in de meeste gevallen geen hoger beroep mogelijk is. Mocht je het niet eens zijn met het vonnis van de arbitragecommissie, dan bestaat er geen mogelijkheid om de uitkomst nogmaals te laten beoordelen, waardoor de uitkomst wellicht wel in jouw voordeel uitpakt.
Meer weten?
Van de diverse mogelijkheden in dit artikel zijn slechts de hoofdlijnen uitgelegd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: www.hippisch-loket.nl.

Reacties