Aanpassingen KWPN statuten

Aanpassingen KWPN statuten

deklicentie

De KWPN ledenraad heeft in haar vergadering van woensdag 1 oktober jl. de voorgestelde statutenwijziging finaal goedgekeurd evenals een aantal reglementswijzigingen. Na publicatie van de wijzigingsvoorstellen zijn geen amendementen meer ingediend.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Benoemingstermijnen

De benoemingstermijnen waren twee keer een periode van drie jaar met de mogelijkheid van dispensatie, dit is gewijzigd in drie keer drie jaar zonder dispensatie. Dit in het kader van continuïteit en transparantie. Na afronding van de maximale zittingstermijn is het mogelijk om – na een afwezigheidsperiode van drie jaar – herbenoemd te worden voor dezelfde functie. Er geldt een uitzondering voor voorzitters van het Algemeen Bestuur, regiobestuur en hengstenkeuringscommissies: deze voorzitters worden in functie benoemd en kunnen voor een periode van maximaal drie keer drie (negen) jaar voorzitter zijn, met een maximale zittingstermijn in het bestuur/de hengstenkeuringscommissie van twaalf jaar.

Regiovoorzitters in de Ledenraad

Om maximaal draagvlak en directe communicatie en bestuurlijke consistentie te bevorderen wordt de regiovoorzitter altijd afgevaardigde namens de regio in de Ledenraad. Alleen bij ontstentenis van de regiovoorzitter komt een vervanger. Naast de regiovoorzitter kunnen uitsluitend leden van het regiobestuur afgevaardigde in de Ledenraad zijn. Per regio wordt er één vaste vervanger aangewezen uit het regiobestuur die bij ontstentenis (uitzonderingen) een afgevaardigde van die regio kan vervangen.

Structuur regio/afdeling

Met als doel effectiever vergaderen, eenvoudiger beheer en concentratie op activiteiten is een aantal wijzigingen doorgevoerd voor wat betreft de regio- en afdelingsstructuur:

De bestuurlijke en financiële eindverantwoordelijkheid gaat volledig naar het regiobestuur. Een rijpaardregio kan afdelingen bezitten en opheffen. Er komen geen nieuwe afdelingen meer bij. Het regiobestuur kan keuringen en activiteiten laten organiseren door de afdelingen. Hoe ze dit delegeert kan het regiobestuur zelf met de afdelingen bepalen.

Lidmaatschap

Voor een bedrijfs- en persoonslidmaatschap geldt dat elke rechtspersoon één bevoegde vertegenwoordiger moet aanwijzen. Op grond van juridische toetsing en omdat het slechts om één persoon gaat, wordt dit beleid gehandhaafd.
Gezinsleden op hetzelfde adres krijgen in de toekomst na definitieve vaststelling € 25,00 korting op het lidmaatschap.

Gedrags- en integriteitscode

Tot nu toe was er een gedragscode voor juryleden, inspecteurs en Ledenraadsleden. Deze wordt omgezet in één gedrags- en integriteitscode voor alle functionarissen. Deze code geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van het KWPN. Voor juryleden en inspecteurs en ruiters en trainingsleiders gelden specifieke aanvullende regels. De kern van de nieuwe gedrags- en integriteitscode is:

  • Efficiënte en effectieve inzet middelen • Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met informatie/kennis • Gestalte geven aan samenhangende organisatie • Geen giften aannemen met uitzondering van kleine geschenken met hoofdzakelijk immateriële waarde • Nevenfuncties niet in strijd met belang KWPN • Belangenverstrengeling vermijden • Sancties mogelijk op basis van geldende statuten en reglementen

Dopingcontrole

Voorgesteld wordt om preventieve afname van monsters (bloed en/of urine) mogelijk te maken: een afgenomen monster kan gedurende maximaal één jaar voor laboratoriumonderzoek worden bewaard. Het monster kan gedurende de bewaartermijn worden gebruikt voor onderzoek naar de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen.

De statutenwijzigingen treden in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt en publicatie op de website plaatsvindt.

Selectiereglement tuigpaard

Voor de fokrichting tuigpaarden zal de beoordeling van de hengsten in het verrichtingsonderzoek worden aangepast naar voorbeeld van de rijpaarden. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de volledige beoordeling bij de hengstenkeuringscommissie ligt. De commissie heeft diverse adviseurs waaronder gastrijders.

KWPN

Reacties