Column Jacob Melissen: ‘Welke lessen kan de hippische wereld trekken?’

Column Jacob Melissen: ‘Welke lessen kan de hippische wereld trekken?’

Coronavirus The Dutch Masters
The Dutch Masters - Indoor Brabant 2019 © DigiShots

Uit de verschrikkelijke uitbraak van het rhinovirus in het Spaanse Valencia zou de totale hippische wereld een aantal lessen kunnen trekken. De eerste les is dat als je heel veel paarden op één plek samenbrengt er de kans bestaat dat, als er een uitbraak van welk besmettelijk virus dan ook komt, de gevolgen enorm kunnen zijn. Niet alleen maatschappelijk, niet alleen financieel, maar ook emotioneel en materieel. Samen te vatten onder het woordje ‘schade’, met een enorme impact.

Enten

Er wordt nu voor gepleit dat alle (wedstrijd)paarden naast de nu al verplichte vaccinaties ook tweemaal per jaar geënt zouden moeten worden tegen het rhinovirus. Dat lijkt een oplossing, maar daarbij dient bedacht te worden dat dit enten effectief is in ongeveer 75% van de gevallen. Dus ja enten, want hoe hoger de beschermingsgraad wordt opgevoerd hoe kleiner de kans op een uitbraak.

Reiniging

De tweede les die geleerd kan worden is dat het niet voldoende is om de tijdelijke boxen alleen te voorzien van schoon strooisel. Er is een protocol waarin staat hoe boxen gereinigd moeten worden en dit protocol zou onverkort gehandhaafd moeten worden. Dat houdt dus in alle boxen na afloop van een evenement huishoudelijk te reinigen. Mochten de stallen leeg zijn dan kunnen ze met een hogedrukspuit worden schoongespoten. Omdat virussen slecht tegen uitdroging kunnen moet men de boxen goed laten opdrogen en daarna desinfecteren met Halamid of een andere desinfecterend middel. Dat vervolgens goed laten inwerken om daarna de boxen wederom af te spoelen met water en ze vervolgens opnieuw goed te laten drogen. Pas dan zouden er nieuwe paarden in die boxen geplaatst mogen worden.

Officials

Ook zouden er door de FEI hogere eisen gesteld mogen worden aan de officials die op internationale wedstrijden actief zijn. Zo zou van dierenartsen verwacht mogen worden dat zij zich goed verbaal in het Engels weten uit te drukken. In Valencia spraken de twee verantwoordelijk wedstrijddierenartsen volgens zeggen zeer slecht Engels, waardoor de communicatie met ruiters en grooms ernstig werd bemoeilijkt. Dit leidde tot onduidelijkheid, met alle gevolgen van dien.

Evaluatie

De derde les die men kan leren uit het gebeurde is het volgende. Nu nodigt de organisatie de officials uit die actief zijn op door haar georganiseerde wedstrijden. Dat kan bij deze officials leiden tot een zekere mate van betrokkenheid bij die organisatie, waardoor men wellicht iets minder kritisch is. Immers, de kans op een uitnodiging voor het komende event kan gevoelsmatig kleiner worden als een official kritische opmerkingen maakt over zaken die niet geheel in de haak zijn. We zouden er dus voor kunnen pleiten dat de FEI die officials aanwijst die op cruciale punten binnen de wedstrijd actief zijn. Om er zeker van hun functioneren te zijn zouden de organisatoren van dat evenement een FEI evaluatierapport kunnen invullen over hoe die officials daadwerkelijk hebben gefunctioneerd. Deze evaluatierapporten zouden dan ook kunnen bijdragen aan promotie en degradatie van officials. Iets dat binnen de voetbalwereld ten aanzien van arbitrale trio’s heel gebruikelijk is.

Rapportage

Daarnaast zouden de officials ook met een gedegen rapportage moeten komen richting FEI over de sterke en minder sterke punten van een organisatie. De officials die er het jaar daarop actief zijn zouden die rapportage ter beschikking moeten hebben om na te kunnen gaan of er op de zwakke punten verbeteringen zijn geboekt.

Geen openheid

Het is vanuit Nederland moeilijk te achterhalen waar het in Valencia fout is gegaan. Wel staat vast dat op zondag vier wedstrijden zijn verreden en dat halverwege de Grote Prijs op bevel van de FEI de wedstrijd werd stilgelegd. De reden was dat er paarden mogelijk besmet waren met een virus en dat men wilde voorkomen dat op het voorterrein nog meer paarden elkaar zouden gaan besmetten. Volgens Michael Greeve, die daar met zijn paarden was, werd er geen openheid gegeven over de oorzaak van de besmetting. Er gingen wel geruchten dat het om een uitbraak van het rhinovirus zou gaan, maar ‘de uitslagen van de testen waren nog niet binnen’. Ondanks het feit dat de testuitslagen nog niet bekend waren stond men het op die zondag deelnemers wel toe om met de paarden te vertrekken. Het lijkt waarschijnlijk dat de uitbraak van het virus misschien wel al in de eerste week van het evenement heeft plaatsgevonden en dat de wedstrijddierenartsen te vaak en te veel van hun siësta hebben genoten. Daarbij lijkt het er tevens op dat ze bij vertrek van de paarden ook nog eens de ogen sloten. Dat kan haast niet anders, want anders zouden de uitbraken in andere Europese landen niet aan paarden te linken zijn die in Valencia verbleven.

Conclusie

De conclusie: verplicht enten tegen rhino, in ieder geval de boxen volgens een strikt protocol reinigen, waarbij er tussen vertrek en aankomst minimaal 48 uur dient te zitten, alle officials laten aanwijzen door de FEI, waarbij één van de criteria een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid in het Engels is. Verder een goede vastlegging door de organisaties van het functioneren van officials en een goede vastlegging door officials van de sterke en zwakke punten van de organisatie, gekoppeld aan een strikte terugkoppeling en evaluatie het jaar erop om te controleren of de zwakke punten zijn verbeterd.

Beste beslissing

Daarbij mag de FEI zichzelf ook niet ontzien. Toch hecht ik er aan om op te merken dat de beslissing om in tien Eurpese landen de hippische sport stil te leggen voor een periode van vier weken de beste beslissing is van deze organisatie die ik in de afgelopen halve eeuw heb gezien. Ondanks alle verdriet die dat met zich meebrengt, zoals het (weer) niet doorgaan van The Dutch Masters. Ik houd dus hoop.

Tekst: Jacob Melissen

Foto: Digishots archief

Reacties