Juridisch: Moet een verkoper een niet-drachtige fokmerrie terug nemen?

Juridisch: Moet een verkoper een niet-drachtige fokmerrie terug nemen?

Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling. De betreffende zaken komen uit de praktijk en in deze aflevering bespreekt juriste Kim Voskuilen onderstaand probleem:

Recent heb ik een drachtige fokmerrie gekocht bij een handelsstal. Een aantal weken geleden ben ik er achter gekomen dat de merrie helemaal niet drachtig is. Mijn dierenarts heeft aangegeven dat de merrie al enige tijd niet meer drachtig is. De verkoper heeft de garantie gegeven dat de merrie een levend veulen ter wereld zou brengen. Ik heb de verkoper laten weten dat de merrie niet meer dragend is en gevraagd hoe we dit op gaan lossen. De verkoper gaf aan dat hij de merrie bij de eerst volgende mogelijkheid (komend voorjaar) weer zal laten dekken. Maar dit betekent dat ik komend jaar geen veulen in de wei heb staan en het maar afwachten is of de merrie überhaupt nog wel drachtig gaat worden. Ik wil de merrie weer terugbrengen naar de verkoper: sta ik daarmee in mijn recht?

Allereerst is het van belang vast te stellen om wat voor een soort koop het gaat. Er is namelijk een verschil in regelgeving tussen ‘gewone’ koop en consumentenkoop. In dit geval is sprake van een consumentenkoop: een particulier heeft een paard gekocht bij een professionele stal.*

Doordat de merrie niet meer drachtig is en komend jaar dus ook geen veulen ter wereld zal brengen, is sprake van een gebrek. Er is sprake van een gebrek wanneer de zaak, in dit geval het paard, niet de eigenschappen bezit die de koper op basis van de koopovereenkomst heeft mogen verwachten. In principe wordt uitgegaan van de eigenschappen die voor normaal gebruik nodig zijn. In dit geval is de merrie als fokmerrie gekocht en zal zij de eigenschappen moeten bezitten die normaal zijn voor een fokmerrie: ze moet drachtig kunnen worden en moet de dracht kunnen volbrengen.

Daarnaast kunnen partijen afspreken dat de zaak nog andere, speciale eigenschappen bezit. In dit geval is de afspraak gemaakt dat de merrie drachtig is en dat zij de dracht volbrengt met als eindresultaat een levend veulen. Een bijzondere eigenschap, omdat een fokmerrie niet per definitie drachtig is. Wat deze zaak bemoeilijkt is dat de verkoper de garantie heeft afgegeven: hij garandeert dat de merrie een levend veulen ter wereld brengt.

Eigendomsoverdracht

Normaal gesproken moet in het geval van een gebrek gekeken worden of dat gebrek al bestond ten tijde van de levering (de eigendomsoverdracht). In deze casus zou het paard bij de koop (ten tijde van de levering) drachtig moeten zijn. Blijkt na een aantal weken dat de merrie niet meer drachtig is, dan kan de koper de koopovereenkomst niet ontbinden als aangetoond kan worden dat de merrie ten tijde van de levering wel drachtig was. Het komt dan voor rekening en risico van de koper wanneer de merrie na de koop niet meer dragend blijkt te zijn.

Omdat partijen in deze casus hebben afgesproken dat de merrie een levend veulen op de wereld zet, verandert dat de zaak. De verkoper heeft immers de garantie gegeven dat de merrie een levend veulen krijgt. Deze garantie geldt ook nog na de leveringsdatum, dus ook na deze datum tot en met de dag dat de merrie een levend veulen op de wereld zet is de verkoper gehouden deze afspraak na te komen.

Omdat sprake is van een consumentenkoop, moet de verkoper eerst in de gelegenheid worden gesteld om het gebrek te herstellen. Dit hoeft niet wanneer herstel niet meer mogelijk is. In dit geval is het gebrek het niet drachtig zijn van de merrie. Omdat de merrie opnieuw gedekt kan worden, is herstel dus nog mogelijk. De overeenkomst kan pas ontbonden worden nadat de verkoper de mogelijkheid is geboden om het gebrek te herstellen en de verkoper deze mogelijkheid niet benut. Dit kan ook indien blijkt dat wanneer de merrie geïnsemineerd wordt en niet meer drachtig wil worden. Dan is immers het gebrek niet meer te herstellen

Naast de mogelijkheid tot herstel heeft u als koper ook nog de mogelijkheid om de verkoopprijs te verminderen. Deze vermindering moet in verhouding staan tot het gebrek. Hoewel dit de wettelijke regels en mogelijkheden zijn, kan in overleg met de verkoper de koopovereenkomst alsnog ontbonden worden. Dit kan echter alleen met instemming van de verkoper.

In deze casus zal de koper (als de verkoper het paard niet wil terugnemen) de verkoper eerst in de gelegenheid moeten stellen om het gebrek te herstellen voordat overgegaan kan worden tot een eventuele ontbinding. Eventueel kan de koper ook kiezen voor een prijsvermindering.

Checklist:

  • Gaat het om ‘gewone’ koop of consumentenkoop?
  • Zijn er bijzondere afspraken gemaakt?
  • Was het gebrek al aanwezig ten tijde van de levering?
  • Is herstel nog mogelijk?
  • Zo ja, dan eerst verkoper in de gelegenheid stellen om het gebrek te herstellen.
  • Als alternatief kan ook de verkoopprijs verminderd worden, evenredig aan de ernst van het gebrek.
  • Of in overleg met de verkoper tot een schappelijke oplossing komen.

* In een volgend artikel zullen de regels met betrekking tot een ‘gewone’ koop besproken worden. Van gewone koop is sprake wanneer twee (of meer) particulieren een koopovereenkomst sluiten of twee (of meer) professionele partijen.

Dit artikel is geschreven door Kim Voskuilen van het Hippisch Loket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: www.hippisch-loket.nl.

Reacties