Juridisch: ‘Derdenbescherming’

Juridisch: ‘Derdenbescherming’

Iedere maand bespreken we op onze site een juridische vraagstelling uit de praktijk. In deze aflevering bespreekt juriste Kim Voskuilen de volgende vraag:

Recent heb ik na wat onderhandelingen over de prijs een achtjarige onbeleerde pony gekocht op een ponymarkt. Enige tijd later ben ik in contact gekomen met een eerdere eigenaresse van de pony. Zij geeft te kennen dat zij de pony helemaal niet verkocht heeft aan diegene waarvan ik de pony heb gekocht. De verkoper was dus helemaal geen eigenaar van de pony. Nu heeft de vorige eigenaresse aangegeven dat zij wil weten waar de pony staat en dat zij aangifte gaat doen van diefstal als ik deze gegevens niet verstrek. Wat zijn mijn rechten? Moet ik haar de adresgegevens geven en bestaat de kans dat ik de pony moet teruggeven?

Overdracht

Voor een geldige eigendomsoverdracht van een pony moet aan een drietal vereisten worden voldaan. Ten eerste moet sprake zijn van een geldige titel. Hierbij kun je denken aan een koopovereenkomst. Ten tweede moet sprake zijn van beschikkingsbevoegdheid van de verkoper. In beginsel is een eigenaar beschikkingsbevoegd om zijn eigendom over een zaak over te dragen aan iemand anders. Maar ook een gevolmachtigde kan bevoegd zijn om namens de eigenaar de eigendom van de eigenaar over te dragen aan een derde. Tot slot moet de zaak ook geleverd worden. Dit gebeurt meestal door feitelijke machtsverschaffing (het gekochte boek krijg je letterlijk in jouw handen) of door bijvoorbeeld een notariële akte bij de levering van een woning. Wordt aan een of meer van deze vereisten niet voldaan, dan heeft er geen eigendomsoverdracht plaatsgevonden.

In bovenstaande vraag is slechts voldaan aan twee vereisten: er is een geldige titel, namelijk een koopovereenkomst en aan de levering, de pony is in de feitelijke macht gesteld van de koper. Beschikkingsbevoegd was de verkoper niet. Hij heeft immers een pony, die niet zijn eigendom was, verkocht.

Derdenbescherming

Toch kan je onder omstandigheden eigenaar worden van een zaak, ondanks dat de verkoper niet bevoegd was om de zaak te verkopen. Dit wordt ook wel derdenbescherming genoemd. Indien wel aan een geldige titel en levering is voldaan, maar de verkoper blijkt beschikkingsonbevoegd te zijn, dan toch kan je eigenaar worden van de pony. Om hierop een geslaagd beroep te kunnen doen moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Ten eerste moet de overdracht anders dan om niet geschieden. Dit betekent dat het geen geschenk mag zijn: er moet een betaling of anders soortige prestatie tegenover staan. Ten tweede moet de koper te goeder trouw zijn. Je moet als koper dus geen twijfel of weet hebben van het feit dat de verkoper niet beschikkingsbevoegd is.

Toch kan de eigenaar van een roerende zaak, die zijn bezit daarvan door diefstal heeft verloren, opeisen binnen drie jaar rekenend vanaf de dag van diefstal, ondanks dat aan de bovenstaande twee vereisten is voldaan. Dit kan de eigenaar echter alleen, indien, kort samengevat, de zaak niet is verkregen door een consument van een winkelier.

Conclusie

Kan de koper van de pony een geslaagd beroep doen op derdenbescherming als de eigenaar van de pony zijn bezit weer opeist? Aan de eerste twee vereisten is voldaan. De overdacht heeft anders dan om niet plaatsgevonden, de pony is immers gekocht voor een bepaald bedrag. Ook wist de koper niet dat de verkoper niet beschikkingsbevoegd was en er was ook geen aanleiding om hieraan te twijfelen. Maar de pony is niet gekocht in een winkel. Dit betekent dat de eigenaar van de pony drie jaar de tijd heeft vanaf het moment van diefstal om het bezit van de pony op te eisen.

De regels omtrent derdenbescherming zijn behoorlijk complex en zijn in dit artikel verkort weergegeven. Mocht je aan de hand van dit artikel vragen hebben of in een vergelijkbare situatie zitten, schroom dan niet om contact op te nemen.

Dit artikel is geschreven door Kim Voskuilen van het Hippisch Loket. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@kimvoskuilen.nl of bezoek de website: hippisch-loket.nl.

Foto: DigiShots

Vergelijkbare artikelen

Reacties