Advies Wageningen aan de Paardenkamp: Blijf mest afvoeren

Advies Wageningen aan de Paardenkamp: Blijf mest afvoeren

0 3724
mest paard

Stichting De Paardenkamp heeft aan de Wageningen University & Research gevraagd om de mogelijkheden voor ‘mestaanwending’ op het eigen bedrijf te onderzoeken. Uitkomst is vooralsnog dat het blijven afvoeren van de mest de voorkeur heeft, vanwege de nadelen van de verschillende andere opties.

Het nationaal rusthuis voor oude paarden en pony’s heeft een idealistische missie. Het item ‘duurzaamheid’ staat vermeld in de statuten en ‘zelfvoorziening’ is daarbij een speerpunt.

Sluiten van de kringloop

De Wetenschapswinkel van de universiteit heeft op verzoek van de Paardenkamp uitgezocht of strorijke paardenmest kan bijdragen aan het sluiten van de kringloop binnen een circulaire economie. Dat wil zeggen dat reststoffen volledig opnieuw worden ingezet.

Doel van het hergebruiken van paardenmest is om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn als het gaat om mest en mineralen. Een nieuw aangekochte locatie lijkt geschikt om de eigen paardenmest, na eventuele bewerking, te gebruiken op het eigen land.

Opslag- en verwerkingsinstallatie

De nieuwe locatie biedt mogelijkheden om een opslag- en verwerkingsinstallatie te bouwen. De mogelijk bruikbare technieken voor mestverwerking die naast het gebruik van verse mest worden bekeken, zijn composteren, fermenteren, mest vergisten en het inzetten van champost als substraat bij de champignonteelt.

Onderzocht zijn de geschiktheid voor aanwending, de emissies van ammoniak, methaan en lachgas, de bemestingswaarde en de arbeid en kosten.

Composteerproces

Onbehandelde paardenmest leidt tot ammoniak- en methaanemissies tijdens opslag, composteren leidt vooral tot ammoniak- en lachgasemissies tijdens het composteerproces en vergisten geeft vooral hogere ammoniak- en lachgasemissies.

Gecomposteerde mest leidt nauwelijks tot uitspoeling van stikstof, wat wel het geval is bij verse mest. Gebruik van verse paardenmest geeft risico’s met medicijnresten en parasitaire besmettingen.
Samenvattend blijkt afvoeren te leiden tot de minste stikstofverliezen, risico op besmetting, kosten en arbeid.

Teelt van luzerne

Doordat er op enkele percelen maïsteelt plaatsvindt die geruild wordt voor rundveemest van een omliggend bedrijf, wordt er in enige mate circulair gewerkt. Een optie om dit verder te versterken, is de teelt van luzerne dat als paardenvoer kan dienen.

In het algemeen zouden paardenhouders kunnen kijken of omliggende agrariërs met kennis van de teelt bereid zijn om luzerne te telen en daarvoor paardenmest te gebruiken. Luzerne kan goed afgewisseld worden met maïsland en grasland en kan als vezelbron dienen door het met krachtvoer te mengen, hetgeen de circulariteit bevordert.

Lees hier het volledige rapport ‘Optimaal gebruik van paardenmest’ van de Wetenschapwinkel.

Foto: archief

Reacties